simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܠܟܠܢܫ . ܘܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܠܐ . ܢܦܘܫܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܣܥ̣ܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܩܝܢܕܘܢܣ ܝܗ̇ܒ ²ܢܦܫܗ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܠܡܣܒܠ