simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܕܒܐܦܪܝܩܐ X ܣܦܩܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܡܢ
Ath:HomEpist ܕܠܩܘܒܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܒܝܫܐܝܬ X