simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܆ ܐܪܟܢ ܫܡܝܐ
Elia:epLeonḤar ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
Ath:Inc . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ
JnEph:EccHist ܇ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܢܚ̇ܦܛ ܐܢܘܢ ܠܡ
Tim1:DisputCalMahdi . ܥܠ ܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ 10ܐܘ ܡܠܟܢ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܐܙܗܐ ܒܡܦܩܢܐ ܡ̇ܢ ܇ ܐܢܐ ܐܝ̇ܬܝ
BarEbr:CandSanc . ¹0ܒܕܓܘܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܓܕܕܐ̈ ܢܛܪ
SevAnt:CathHom . ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ̇ܝܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܟܕ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ 5ܟܝܢܐܝܬ ܡܩ̇ܒܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܗܬܐ̈ ܪܗ̇ܛܐ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܐ ܕܗܘܝ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܢ . ܒܬܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܡܕܝܢ ܕܫܘ̇ܝܐ ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܕܘܡܪܐ ܐܝܬܝܗ̇
SevAnt:CathHom ܡܪܝܪܐ̈ ܡܬܥ̇ܕܠܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܡ̣ܟXܝܢ
AbbaIs:Ascet ܠܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̣ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܕܦܬܓܡܐ ܝ̇ܗܒ
MiaphysiteDocs ܚܢܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܘ
HistChurchEast ܕܦܠܘܝܢܘܣ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܢܩܝܦܘܬܐ . ܢܩܝܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܠܗܐ ܚܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܬ̇ܪܟܒ ܂ ܒܩܢܘܡܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܦܪܝܫ ܃
SevAnt:LuqGramm ܐܢܬ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܡܡܠܠ ܀
SevAnt:CathHom . ܕܠܘܬ ܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܕܡ ܐܟܣܢܝܐ