simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܗ̣ܘ ܃ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܚܝܒ ܪܒܘܬ̈ ܐ
Tim1:Epist ܐܪܐ ܕܠܡܐ ܬܫܥܐ ܡ̇ܢ ܝܪܚܝܢ̈ ܒܟܪܣܐ ܥܒܕܐ
Tim1:Epist X221b|ܘܠܐܢܫܘܬܗ : ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܒܪܝܐ ܐܡܪܝܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ
Tim1:Epist ܠܡܫܝܚܐ : ܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܡܠܬܐ : ܒܚܕܝܘܬܐ
Tim1:Epist ܗ̣ܘ ܕܚܕܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܡܝܩܪܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ
Tim1:Epist ܂ ܟܠ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܗ̇ܝܢ̈ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist . 15ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܥܒܝܐܝܬ ܐܝܟ |L
Tim1:Epist 10ܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̇ܢܘܢ