simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܬܚܙܐ ܐܠܐ ܕܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܛܒܬܐ̈ ܬܥܒܕܘܢ ܚܢܢ
Tim1:DisputCalMahdi 19ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܟܝܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܩ̣ܢܐ
SevAnt:CathHom ܒܪܢܫܐ ܆ ܘܕܡܚ̣ܝܕ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐܝܬ . ܝ̇ܕܥܝܢܢ
SevAnt:LuqJul ܐܪܥܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܡܫܚܝܢ
Tim1:Epist 30ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |X210|ܕܚ̇ܙܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܠܘ
SevAnt:CathHom : ܘܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܡܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܠܢ ܆ ܐܦ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܢ̈
SynOr ܫܘܝܐܝܬ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܡܪܚ ܘܢܥܒܪ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܆ ܫ̣ܠܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܠܐ̣ X ܒ̣ܨܝܪܐ̈