simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
SevAnt:CathHom . ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ̇ܝܕܐ
SevAnt:CathHom . ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܆ ܐܪܟܢ ܫܡܝܐ
JnRufus:Pleroph ܥܡܘܪܝܗ̇ : ܗܕܝܘܛܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܪܬܐܕܟܣܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܢܩܝܦܘܬܐ . ܢܩܝܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܠܗܐ ܚܕܐ
Tim1:Epist ܒܫܡܐ ܕܩܢܘܡܗ̇ ܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܘ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܣ̣ܬܓܕ ܂ ܡܘܪܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ
SophrJer:epArcadCyp ܇ ]ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܢܝܐܘܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܬܬܘܦ ܠܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܫ̇ܘܝܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܇ ܐܢ ܐXܝ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܐܙܗܐ ܒܡܦܩܢܐ ܡ̇ܢ ܇ ܐܢܐ ܐܝ̇ܬܝ
SevAnt:CathHom ܇ ܕܠܐ ܒ̣̇ܨܪ̇ܬ ܡ̇ܢ ܇ ܠܐ ܕ̇
Tim1:Epist ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܚܩܠܐ ܠܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܚܡܕ . 7X5ܘܦܪܩܠܛܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ 24ܕܐܡ̣ܪ ܝܫܘܥ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܒܙܢܐ ܘܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ
DidascApost ⁶ܡܫܡܫܢܐ̈ ܆ ⁷ܓܒܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܣܘܥܪܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈
BarEbr:Ethic ܐܓܪܐ . ܘܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܘܟܠ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܃ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬ