simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܓܝܪ 8ܕ ܓܢܣܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ
Tim1:Epist . 15ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܥܒܝܐܝܬ ܐܝܟ |L
Tim1:Epist . ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܐ 26ܕܐܬܝܠܕ
Tim1:Epist ܐܢܫ : ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ 34ܕܐܕܡ ܚܕܬܐ ܡܛܠ
Tim1:Epist ܪܡܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ . 57
Chrys:ComJohn1 ܠܟܠܢܫ . ܘܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܠܐ . ܢܦܘܫܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܣܥ̣ܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܩܝܢܕܘܢܣ ܝܗ̇ܒ ²ܢܦܫܗ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܠܡܣܒܠ
DionAr:MystWritings ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥ̇ܪܐ ܣܘ
Tim1:Epist ܘܠܡܬܩܪܝܘ : ܘܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ : ܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܪܫܝܬ ܡ̇ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܬܬܩܢ
Tim1:Epist ܕܥܒ̣ܕܐ ܠܘܬ ܟܝܢܗ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist 10ܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist 30ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |X210|ܕܚ̇ܙܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܠܘ
Tim1:Epist ܒܫܡܐ ܕܩܢܘܡܗ̇ ܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܠܡܫܝܚܐ : ܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܡܠܬܐ : ܒܚܕܝܘܬܐ
Tim1:Epist X221b|ܘܠܐܢܫܘܬܗ : ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܒܪܝܐ ܐܡܪܝܢ
Tim1:Epist ܏⁸ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܫܬܘܫܛ
BarBahl:SyrLex ܣܪܘ ܗ̇ ܦܫܝܛܐ ܡ̇ܢ لمّا البسيط ܀