simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܐܫܝܓ ܪܓܠܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Tim1:Epist ܨܘܪܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܬܐ ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈
Tim1:Epist ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܐܡ̇ܪܬ ܂ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ
Tim1:Epist ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܚܩܠܐ ܠܐ
Tim1:Epist ܕܗ̣ܘ ܃ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܚܝܒ ܪܒܘܬ̈ ܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܪܚ̇ܡܝܢ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܂ X X
Tim1:Epist ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܢ ܡ̇ܢ · ܝX ܂
Tim1:Epist ܝ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
Tim1:Epist ܐܪܐ ܕܠܡܐ ܬܫܥܐ ܡ̇ܢ ܝܪܚܝܢ̈ ܒܟܪܣܐ ܥܒܕܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܡܝܩܪܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ
Tim1:Epist ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܫܬܡܠ ܂
Tim1:Epist ܘܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ ܡܫܪܐ ܡ̇ܢ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܂
Tim1:Epist ܓܝܪ 8ܕ ܓܢܣܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ
Tim1:Epist . 15ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܥܒܝܐܝܬ ܐܝܟ |L
Tim1:Epist . ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܐ 26ܕܐܬܝܠܕ
Tim1:Epist ܐܢܫ : ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ 34ܕܐܕܡ ܚܕܬܐ ܡܛܠ