simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܐ̇ܬܬܨܝܕ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܡܟܝܠ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqJul ܗܘܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܦܪܫܐ ܠܡ ܡܨ̇ܠܐ
SevAnt:CathHom . ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܆ ܐܪܟܢ ܫܡܝܐ
Tim1:Epist 30ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |X210|ܕܚ̇ܙܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܠܘ
IšoMerv:ComOT ܢܩܝܦܘܬܐ . ܢܩܝܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܠܗܐ ܚܕܐ
SevAnt:LuqJul ܠܡܚܙܐ : ܕܒܗ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܡܚܡܕ . 7X5ܘܦܪܩܠܛܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ 24ܕܐܡ̣ܪ ܝܫܘܥ
Tim1:Epist ܕܥܒ̣ܕܐ ܠܘܬ ܟܝܢܗ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ
Chron1234 ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܥܝ̇ܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܪܐ̈
SophrJer:epArcadCyp ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܪܢܝ ܒܟܝܢܐ ܝܟ
Tim1:Epist ܐܢܫ : ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ 34ܕܐܕܡ ܚܕܬܐ ܡܛܠ
MiaphysiteDocs ܂ -· ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܒܠܒܠܐܝܬ
Tim1:DisputCalMahdi , 22 23ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܟܚ ܒܡܠܐ̈
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܃ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬ
Eph:madParad&LuqJul ܕܓܙܝܗܘܢ̈ ܒܪܝܟܐ ܗܘ ܡ̇ܢ ܕܫܘܐ ܠܫܚܠܐ ܕܥܘܬܪܝܗܘܢ̈
SevAnt:CathHom ܕܩ̇ܪܝܒܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗ̣ܢܝܢ
Cyr:ComLuke ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܕܓ̇ܒܐ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܩ̇ܦ ܠܡܫܝܚܐ ܇
Cyr:ComLuke ܘܕܚܘܝܒܐ ܂ ܡ̇ܩܛܪܓ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܥܬܝܪܐ̣̈ ܂