simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܛܥܝܘܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܡܕܡ
SevAnt:LuqGramm ܡܢ ܐܘ ܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗܘܢ ܣ̣ܕܩܘ ܢܦܫܗܘܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܪܚ̇ܡܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܟܘܢ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܘܪܘ̇ܙ ܢܐ ܒܢܦܫܝ
IšoMerv:ComOT . ܐܝ̣ܟ . ܡ̇ܢ ܕܚܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ Xܝܕܒܢܝܢܫܐ̈
Ath:ExposPs ܕܫܪܓܐ . ²⁷ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܚܐ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܥܢ̣ܐ
IšoMerv:ComOT ܡܝܟܐܝܠ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ⁴ܐܦܩܢ ܡܢ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܟܕ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ 5ܟܝܢܐܝܬ ܡܩ̇ܒܠ
Tim1:DisputCalMahdi 19ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ
AntiTriThWrit ܐܢܬ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ ܫܡ̣ܥܬ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܕܢܡܚܐ ܘܕܢܘܒܕ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܚܪܐ ܘܠܐ ܫ̇ܠܡ
SevAnt:madHym ܕ ܡܬܐܡܪܐ ܒܟܝܗܝܢ ܡ̇ܢ ܥܕ̈ ܬܐ ܕ
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܂ ܡ̇ܢ X ܓܕܫ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ
SevAnt:CathHom ܒܪܢܫܐ ܆ ܘܕܡܚ̣ܝܕ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐܝܬ . ܝ̇ܕܥܝܢܢ
SevAnt:CathHom ܐܪܝ--ܘܣ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܓ̣ܠܝܐܝܬ ܇
SevAnt:LuqGramm ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝ ܪ-ܬܪ-ܝܢ
BarEbr:CandSanc ܕܠܐܘܪܟܐ . ܘܠܦܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܢܘ
BarKoni:ScholUrm : ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܐܢܫ ܡܬܩܪܝܐ
SophrJer:epArcadCyp ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܪܢܝ ܒܟܝܢܐ ܝܟ