simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܕ ܗܝܡܢ ܬܟܝܠܐܝܬ̣ ܐܘܕܥܗ ܠܣܘܥܪ ܢܐ ܠܐܦܣܩܘܦܐ . X XX1 ) ܡ̇ܢ ܣܘܥܪ ܢܗ̣̇ ܥܫܩܬ ܗ ܠܩܪܘܝܐ ܗ̇ܘ . ܩܫܝܫܐ ܗܟܝܠ ܐܒܘܗ̇ ܐܝܟ