simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܟܪܝܣܛܘܦܪܐ : ܒܣܩܘܒܠܝܘܬ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ . ܟܬܒ ܗܟܝܠ Xܢܐܘܪܓܝ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ : ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇
Elia:epLeonḤar ܗܠܝܢ X ܣ]ܘܐܪܘܣ X[ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܐܡܪ ܠܝ ܕܒܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ . . . . . ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܕ̇ ܟܬܒ ܓܝܪ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܢܐܦܠܝܘܣ