simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ²⁸ܬܡܝ̣ܗܐ ܆ X²ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥ̣ܒܕ ܐܟܚܕܐ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ ܟܕܘ
MiaphysiteDocs ܂ -· ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܒܠܒܠܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܬ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܡܡܠܠ ܀
JnSol:OntheSoul ܫܐܠܬܘܢ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܒܛܝܠ ܠܗ
SevAnt:LuqJul ܠܡܚܙܐ : ܕܒܗ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝXܘܝܢ ܗܘܝ ܕܠܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܟܘܢ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܘܪܘ̇ܙ ܢܐ ܒܢܦܫܝ
SynWestSyr . ܐܘ̇ ܠܗܝ ܡ̇ܢ ܓܠܝܐܝܬ ܢܠܒܘܟ ܠܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc . ¹0ܒܕܓܘܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܓܕܕܐ̈ ܢܛܪ
SophrJer:epArcadCyp ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܪܢܝ ܒܟܝܢܐ ܝܟ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܦܪܫܐ ܠܡ ܡܨ̇ܠܐ
Eph:madParad&LuqJul ܕܓܙܝܗܘܢ̈ ܒܪܝܟܐ ܗܘ ܡ̇ܢ ܕܫܘܐ ܠܫܚܠܐ ܕܥܘܬܪܝܗܘܢ̈
IšoAdiab:Epist ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂
JnEph:EccHist ܇ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܢܚ̇ܦܛ ܐܢܘܢ ܠܡ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܫ̇ܘܝܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܇ ܐܢ ܐXܝ
SevAnt:LuqGramm ܒܠܚܘܕ ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇ ܡ̇ܢ ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ
SophrJer:epArcadCyp ܪܘܚܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡܝܐ ܗܘ ܘܢܛܘܪܐ