simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܠܡܣܒܠ
DionAr:MystWritings ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥ̇ܪܐ ܣܘ
Tim1:Epist ܘܠܡܬܩܪܝܘ : ܘܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ : ܒܢܝ̈
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܪܫܝܬ ܡ̇ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܬܬܩܢ
Tim1:Epist ܕܥܒ̣ܕܐ ܠܘܬ ܟܝܢܗ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist 10ܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist 30ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |X210|ܕܚ̇ܙܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܠܘ
Tim1:Epist ܒܫܡܐ ܕܩܢܘܡܗ̇ ܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܠܡܫܝܚܐ : ܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܡܠܬܐ : ܒܚܕܝܘܬܐ
Tim1:Epist X221b|ܘܠܐܢܫܘܬܗ : ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܒܪܝܐ ܐܡܪܝܢ
Tim1:Epist ܏⁸ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܫܬܘܫܛ
BarBahl:SyrLex ܣܪܘ ܗ̇ ܦܫܝܛܐ ܡ̇ܢ لمّا البسيط ܀
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡ̇ܟܘܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܕܗܒܐ . ܕܕܗܒܐ ܡ̇ܢ ܛܘܦܣܢܐܝܬ ܪܫ̇ܡ ܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܗܘܐ ܘܡܘܙܓܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣ̇ܪ ܘܡܬܓܢܒ ܟܝܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܠܩܢܘܡܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܬܚܙܐ ܐܠܐ ܕܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܛܒܬܐ̈ ܬܥܒܕܘܢ ܚܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܗܬܐ̈ ܪܗ̇ܛܐ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܐ ܕܗܘܝ̈ ܡܢ