simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܫܐܠܬܘܢ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܒܛܝܠ ܠܗ
SynOr ܫܘܝܐܝܬ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܡܪܚ ܘܢܥܒܪ ܥܠ
SynOr ܕܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܠܐ ܡܗܘܐ ܗܘܘ