simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܫܝܓ ܪܓܠܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܕܠܢ ܢܠܦ ܡܘܟܟܐ ܂ ܫܝܓܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܫܡܠܝ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܃ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܪܢ
Tim1:Epist ܒܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܐܣܟܡܐ ܕܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܡܛܠܬܢ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܨܘܪܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܬܐ ܘܒܩܢܘܡܗ
Tim1:Epist ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܐܡܝܪܐ ܂ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܃ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܡ̇ܢ ܕܒܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܐ ܕܥܒܕܐ ܂ ܒܕ ܬܩܐ ܕ ܢ ܚܕܬ ܐ ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܡܢܗ ܐܬܢܣܒ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܂ ܡܩܒܠ ܓܝܪ ܠܫܘܡܗܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܂ ܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܐܘ ܚܩܠܐ ܠܐ ܝ · ܝ̇ · ܡܬܐܡܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܩܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܘܥܒܕܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܨܐܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܝܬܐ
Tim1:Epist ܚܝܒ ܪܒܘܬ̈ ܐ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܕܕܗܒܐ ܃ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܝܒ ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܢܫ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܃ ܢܗܘܐ
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܃ ܠܘ ܕ ܢ ܐܟܘܬܢ ܃ ܘܠܐ ܡܬܕܡܐ ܠܢ ܟܕ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܕܡܐ ܠܢ ܂ ܐܦ ܠܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܐܝܬ ܠܢ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ
Tim1:Epist ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܪܚ̇ܡܝܢ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܃ ܥܒܪ ܂ ܐ ܡ̇ܢ ܂ ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܡܠܝܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܂ X X ܒܡܫܝܚܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬ ܐ ܕܫܡܝܐ ܃ ܡܫܝܚܐ ܕ ܢ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܐ ܕܗܪܟܐ ܃ ܠܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܟܠܢܝܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬ ܕ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ
Tim1:Epist · ܝX ܂ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܢܥܒܕ ܃ ܘܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܠܦ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܒܪܐ ܝ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܠܐ ܥܒܕܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܢ
Tim1:Epist ܕܗܘ̣ܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܘ ܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܥܒܕܐ ܃ ܠܘ ܕܢ ܥܒܕܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܐܡܪ
Tim1:Epist ܝܪܚܝܢ̈ ܒܟܪܣܐ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܬܚܪܪ ܆ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܘܟܡܐ̣ ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܬܚܪܪ ܂ ܐܪܐ ܕܠܡܐ ܬܫܥܐ
Tim1:Epist ܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܃ ܦܐܪܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝX ܐܝܠܢܐ ܃ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܗ̇ܘ ܪܘܢܢܢܝܐ ܥܡ ܗ̇ܘ ܥܦܪܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܝܩܪܐ ܗ̣ܝ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܂ ܥܦܝܦܐܝܬ ܕܝܢ ܘܥܡ ܡܚܫܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܒܒܣܪ ܃ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ ܂ ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ
Tim1:Epist ܐܡ̇ܪ ܕܐܫܬܡܠ ܂ ܝ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܬܝܪܐܝܬ ܕܒܟܝܢܐ ܘܟܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܘܡܛܠ ܗܘܢܐ ܕܝܠܗ ܐܡܪܝܢܢ ܂ ܐܢ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈
Tim1:Epist ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܝܝ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬ ܐ ܃ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ̇ ܘܠܐ ܡܫܠܡ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ ܡܫܪܐ
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ 9ܘܡܫܚܠܦܝ̈ ܒܐܕܫܐ : ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܗܘ̇ ܕܒܗ 7ܡܬܝܬܪ ܐܕܫܐ ܡ̣ܢ ܓܢܣܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ 8ܕ ܓܢܣܐ
Tim1:Epist ܥܒܝܐܝܬ ܐܝܟ |L 285b|ܝܗܘܕܝܐ̈ 16ܢܐܡܪܘܢ . ܕܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ 14ܟܠܗ ܢܨ̇ ܝܢ ܥܡ ܢܦܫܗܘܢ ܘܡܬܟܬܫܝܢ . 15ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܕܐܦ ܠܐ 26ܕܐܬܝܠܕ ܚܠܦܝܢ ܣܟ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܣܕܩ̇ܐ ܡܫ . ܡ ܡ̇ܢ . ܝܢ ܥܠ ܕܝܘܪܘܪܘܣ X 25ܪܒܐX ܐܡܝܪܐ ܠܡܠܦܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
Tim1:Epist 34ܕܐܕܡ ܚܕܬܐ ܡܛܠ |ܩ |L 294ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ : 35ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܢܫܘܬܗ ܡܫXܗ 33ܡܠܦܢܐ . 6 , 41ܐܢ ܕܝܢ ܐܡܪ̇ ܐܢܫ : ܕܗ̇ܝ