simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܒܬܪܥܝܬܐ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܘܬ
Tim1:Epist ܝ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
SevAnt:Epist . ܕ ܩܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܚܝXܝܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܪܥܐ ܕܢܦܠܚܘܢ ܠXܝܝܝܐ ܡ̇ܢ 25ܒܕܚܠܬܐ ܘܕܢܐܚܕܩܢܝܗܝ ܒܪܬܝܬܐ
Ath:Inc ܕܡܪܗ̇ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܝ ܡ̇ܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ
SevAnt:CathHom . ܕܠܘܬ ܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܕܡ ܐܟܣܢܝܐ
SevAnt:LuqJul . ܣܡܬ ܕܡܚܘܝܢ ܡ̇ܢ ܠܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܡܪܝܪܐ̈ ܡܬܥ̇ܕܠܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܡ̣ܟXܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ ܆ ܥܡܘܣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܛܢܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܃
SevAnt:CathHom . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ
IšoAdiab:Epist ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܘ ܕܠܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܐ ܦܐܝܐ ܗܕܐ
Tim1:Epist ܘܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ ܡܫܪܐ ܡ̇ܢ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܂ ܡ̇ܢ X ܓܕܫ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ
SevAnt:LuqJul ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܒܝܕ ܥܡܕܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ̇ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܩ̣ܪܒ
BarEbr:CandSanc . ¹0ܒܕܓܘܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܓܕܕܐ̈ ܢܛܪ