simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ ܕܩܘܪܒܢܐ ܡܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ³ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̇ܢ ²⁵ ܘܬܗܘܘܢ ܣܢܝܐܝܢ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܫܡܝ . ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܢ ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆ ܬܘܕܝܬܐ 34ܗ̣ܝ ܕܝܠܟ ܡ̇ܢ 32ܒܡܠܬܗ ܘܒܪܘܚܗ̣ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܀ 18 , 37ܐܠܐ 33ܗܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ̈ ܇ ܗ̣ܘ ܐ̣ܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚܙ̇ ܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܓܠܝܢܐ ܀ ܝ ܘܐܢܐ ܠܡ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̇ܝܬ ܠܗ ܆ ܐܠܐ
Ps-Ath:Virg ܣܚܝܢܢ ܘܗܘܝܢܢ ܕܟܝܐ̈ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܝܐ̈ ܫܩܠܝܢܢ . ܡܢ ܡ̇ܢ ܩܠܐ ܕܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܗܝܪܝܢ ܡܚܫܘܠܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ ܀ 59ܒܙܒܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܢܫܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܝ ܗܝܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܕܬܬܟܬܒ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܘܬܬܟܪܙ ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܟܠ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܢܘܢ ܬܗ ܬ ܂ ܩܪ ܬ ܕܝܢ ܠܦܝܢܚܣ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܐܠܝܥܙܪ ܗ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܓܝX ܚܙ ܬ ܠܐܣܛܣܝܣ ܐܘܟܝܬ ܠܩܘܡܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܃ ܠܝܫܘܥ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟܝܬܐ ܘܠܚܐܪܘܬܐ ܫ̇ܠܚ 20ܘܡܬܢܟܪܐ : ܘܠܗܕܪܐ ܪܒܐ ܡ̇ܢ ܛܪܘܢܐ̈ ܘܡܪܘܕܐ̈ ܝܘܢܝܐ̈ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ 19ܗܕܐ : ܠܒܪܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܛܠ ܕܚܛ̣ܐ ܐܬܢܟܝ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܗܘܬ̣ ܕܢܚܛܐ ܇ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܘ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܐܘ · XX · ܕܝܠܗ ܕܣܡܝܐ ܂ ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܢܝܚ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ . ܘܐܚܕܬ ܠܥܘܗܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܫܐ̈ ܚܒܠܐܐܦ ܠܐ ܒܝܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܒܪܝܐ̈ . - . ܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ