simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ ܢܟܬ̣ܒܝܘܗܝ : ܠܐ ܕܝܢ ܢ̇ܦܩܝܘܗܝ ܒܣܦܘܬܢ̈ ܐܘ ܡ̇ܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܥܠ ܐܠܗܐ : ܘܦ̣ܩܕܘ ܘܐܫ̣ܠܡܘ ܠܢ : X ܕܒܟܬܝܒܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܗ̣ܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܥܬܝܕܐ ܕܬܐܡܪ ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܝܬܝܪܬܐ ܢܚ̣ܫܒܝܗ̇ ܠܡܫܡܥܢܘܬܐ ²ܗܕܐ X ܕܩ̇ܪܝܒܐ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܥ̣ܒܕ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܐܒܐ ³0 ܠܒܪܝ̣ܬܐ ܡܬܗܘܢܢܝܬܐ ܘܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠX . ²⁸ܡ̇ܠܘܟܐ ²⁸ܬܡܝ̣ܗܐ ܆ X²ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ̈ ܇ ܗ̣ܘ ܐ̣ܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚܙ̇ ܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܓܠܝܢܐ ܀ ܝ ܘܐܢܐ ܠܡ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̇ܝܬ ܠܗ ܆ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܇ ܕܒܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬ̇ܒܚܢ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܂ ܟܣXܘܣ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܕܬܚܝܬ ܓܢܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܗܕܐ ܣܡ̣ܢܢ ܠܩܕܫܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܛܒ ܡܬܛܦܝܣ ܘܫܦܝܪ ܡܬ̣ܢܓ̣ܕ ܂ ܒܕܠܐ ܫܡܘܥܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܨܦ̇ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܚܕܥܙܥ ܂ ܗ̇ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ : Xܡܟܝܟܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇
Tim1:Epist ܥܒܝܐܝܬ ܐܝܟ |L 285b|ܝܗܘܕܝܐ̈ 16ܢܐܡܪܘܢ . ܕܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ 14ܟܠܗ ܢܨ̇ ܝܢ ܥܡ ܢܦܫܗܘܢ ܘܡܬܟܬܫܝܢ . 15ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܢܦܫܬܐ̈ ܗ̇ܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܗ̇ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܟܠ ܗܟܝܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ ܟܕܘ ܂ X X ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܃ ܚܕ ܡܗܝܡܢܝܢ ܡ̇ܢ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬܩ̇ܝܡ ܡܫܝܚܐ ܆ ܝ ܂ X ܐܠܐ ܘܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܕܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܛܘܦܣܢܐܝܬ ܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܐܠܗܘܬܐ . ܩܝܣܐ̈ ܕܝܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܠܒܪ ܘܡܢ ܠܓܘ ܡܫܝܚܐ ܗܘܬ ܒܕܗܒܐ . ܕܕܗܒܐ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܘ ܒܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܐܬܝܗܒ ܝ ܟܪܛܝܣܐ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܃ ܚܢܢ ܣܟ ܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ ܂ X Xܝ̇ ܚܢܢ ܂ ܐܝܟ
SophrJer:epArcadCyp ܆ ܬܬܘܦ ܠܘܬ ܗ̇ ܝ X X 27 ܝ . . ܕܚܠ̣ܬܐ . ܒܢܘܟܪܝܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܩܪܒܗ̇ ܆ ܐܦ ܠܐ ܗ̇ܘ X ]ܕܬ[ܩܢܗ̇ [ ܇ ]ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܢܝܐܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ Xܝܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܢܪܩܕܘܢ ܐܡܪ ܇ ܡ̇ܢ ܘܨܕܝܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ . ܘܫܐܕܐ̈ ܢܪܩܕܘܢ ܬܡܢ . ܐܝ̣ܟ .
BarEbr:CandSanc ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܒܦܠܣܛܝܢܝ ¹²ܩܘܝ̇ܬ ܕܡܗ̣̇ܒܒܝܢ XX X X ܡ̇ܢ ¹ܐܚܘܗܝ . ܘܗܝܕܝܢ ܩܕܡܝܬ̇ ܟܕ ¹¹ܡܢ ܐܣܬܕܩܢܢ ܟܕ ܐܢ̇ܐ
SevAnt:Epist ܕܫ̇ܘܝܐ ܠܒܥܝܬܐ ܐܫܠܡX ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܐܘܣܦ ܐܝܬܝ ܟܕ ܟܬ̇ܒX ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܦܨܚܐ : ܟܕ ܐܘܫܛܗ̇ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܒܛܝܡܐ̈ ܐܙܕܒܢܬ̣ ܠܐ ܡܟܝܠ ܠܟ ܬܗܘܐ ܚܝ ܐܠܐ ܠܡܪܝܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܝ̣ܬ ܘܚܝ̣ܐ ܘܒܕܡܗ ܙܒ̣ܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ . 57 , 2 16ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܗܘ̇ ܕܢܨ ܝܒܝܢ ܫ̣ܪܐ ܚܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܫܟܢ . ܟܠܢ ܓܝܪ ܐܝܟ 15ܕܒܐܟܣܢܕܘܟܝܢ ܪܡܝܢܢ . ܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܃ ܦܐܪܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝX ܐܝܠܢܐ ܃ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܗ̇ܘ ܪܘܢܢܢܝܐ ܥܡ ܗ̇ܘ ܥܦܪܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܝܩܪܐ ܗ̣ܝ
Tim1:Epist ܕܐܦ ܠܐ 26ܕܐܬܝܠܕ ܚܠܦܝܢ ܣܟ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܣܕܩ̇ܐ ܡܫ . ܡ ܡ̇ܢ . ܝܢ ܥܠ ܕܝܘܪܘܪܘܣ X 25ܪܒܐX ܐܡܝܪܐ ܠܡܠܦܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ