simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܦ̇ܩܕܐ ܀ XX ܛ . ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ . ܒܫܘܝܘܬܐ ܠܟܠܗ ܩܠܝܪܘܣ ܢܬܦܠܓܢ̈ . ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟܝܬܐ ܘܠܚܐܪܘܬܐ ܫ̇ܠܚ 20ܘܡܬܢܟܪܐ : ܘܠܗܕܪܐ ܪܒܐ ܡ̇ܢ ܛܪܘܢܐ̈ ܘܡܪܘܕܐ̈ ܝܘܢܝܐ̈ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ 19ܗܕܐ : ܠܒܪܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܛܠ ܕܚܛ̣ܐ ܐܬܢܟܝ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܗܘܬ̣ ܕܢܚܛܐ ܇ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܘ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܐܘ · XX · ܕܝܠܗ ܕܣܡܝܐ ܂ ܠܘ ܐܝܟ
Shub:BookGifts ܕܝܗܝܒ ܠܗ . ⁶⁷ ܘܚܘܝ ܕܡܘܗܒܬܐ ܗ̣ܝ ܪܒܬܐ ܗܕܐ ܆ ܕܠܪܚܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܣܦܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܢܫܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܝ ܗܝܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܕܬܬܟܬܒ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܘܬܬܟܪܙ ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܟܠ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܢܘܢ ܬܗ ܬ ܂ ܩܪ ܬ ܕܝܢ ܠܦܝܢܚܣ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܐܠܝܥܙܪ ܗ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܓܝX ܚܙ ܬ ܠܐܣܛܣܝܣ ܐܘܟܝܬ ܠܩܘܡܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܃ ܠܝܫܘܥ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܠܗ 2ܠܟܝܢܐ ܕܝܢ ܐܢܫܝܐ ܗܘ̇ ܕܠܒܫ̈ ܡܢܢ ܡܠܬܐ 3ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ̈ . 20 , 1 |M 159b| 1ܐܠܗܐ ܚܫ ܘܡܝܬ ܒܒܣܪ . ܠܘ ܠܟܝܢܐ