simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗXܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܠܦ X ܐܢܫܘܬ ܐ ܡܝܘܬܬܐ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒܘ ܚܘܝܘ ܕܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܣ̣ܬܓܕ ܂ ܡܘܪܐ
Ps-Ath:Virg ܣܚܝܢܢ ܘܗܘܝܢܢ ܕܟܝܐ̈ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܝܐ̈ ܫܩܠܝܢܢ . ܡܢ ܡ̇ܢ ܩܠܐ ܕܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܗܝܪܝܢ ܡܚܫܘܠܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ ܀ 59ܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ 9ܘܡܫܚܠܦܝ̈ ܒܐܕܫܐ : ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܗܘ̇ ܕܒܗ 7ܡܬܝܬܪ ܐܕܫܐ ܡ̣ܢ ܓܢܣܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ 8ܕ ܓܢܣܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܬܐܓܘܪܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܟܠܗܘܢ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܐ̈ ܚܐ ܗܠܢ ܡܝܬܪܐ̈ : ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܐܡܝܪ ܗܢܘ ⁸⁰ܡܠܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܪܝܘܣ . ܥܡ ܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܐܢ