simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕܢܬܬܠܐ ܥܠ ܩܝܣܐ . ܘܗ̣ܘ ܠܡܘܬܐ ܠܝܛܐ ܕܚܠܦܝܢ ܩ̇ܒܠ ܆ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܚ̇ܣܢܐ ܗܘܬ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܕܠܝܛ ܗܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܐܝܟܝܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܆ ܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . X ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܡ̇ܢ ܕܡܣܐܬܐ . ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܬܘܒ̣ ܗܟܢܐ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܀ ܗܘ̣ܐ
SevAnt:Epist ܕܐܡ̇ܪ̇ ܕܐܬܓܒܠ ܒܪܢܫܐ : ܘܒܬܪܟܢ ܚ̣ܠܕ ܐܠܗܐ ܇ ܡ̣ܚܝܒ ܗܘ ܡ̇ܢ ܐܦܩ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܘܬ ܩܠܕܘܢܝܘܣ ܀
SevAnt:Epist ܢܐܡܪܘܢ̣ ܕܐܝܟ ܪܫܝܥܬܐ ܡܫ̇ܪ̣ܩܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܐܡܘ̇ܢ ܆ ܡ̇ܢ ܡܗ̣Xܝܟܝܢ ܐܦܝܗܩܢ̈ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܗ̇ . ܘܕܗܠܝܢ
SevAnt:Epist ܘܘܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘ̇ܢܘܢ ܕܡܒܪܟ ܗܘܐ ܆ ܠܝܛܐ̈ ܕܝܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܕܒܦܘܡܗ ܚܝܠܐ ܕܐܝܟ ܘܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܕܡܒܪܟܐ̈
SevAnt:Epist ܕܡܝܢ ܒܒܠ ܟܕ ܠܘܬ ܐܘܪܫܠܡ ܗܕܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܘܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬܒܢܝܐ ܘܡܬܚܕܬܐ ܇ ܠܗܝܟܠܐX ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܗܠܝܢ
SevAnt:Epist ܕܠܐ ܡܕܪܫܐ ܆ ܘܠܐ ³ܠܐܢܫ ܡܢ ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܐܒܗܬܐẌ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ : ܐܦܢ ܐܢܫ ܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ̈ ܘܣܝܣ ܢ̇ܣܬܟܠ̇ ܥܪܩܝܢܢ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܩ̇̇ܝܢܢ ܠܐܢܫ ܇ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ X X XX ܠܦܘܠܘܣ ܐܘ ܠܦܛܪܘܣ ܇ ܡ̇ܢ ܇ ܡܫ̣ܥܒܕ ܘܡ̇ܫܬܥܒܕ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ . ܘܬܘܒ̣ ܟܝܢܐ
SevAnt:Epist ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܛܒ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ ܡܫܘܕܥ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܪܒܘܬܐ . ܝܘܝܢܢ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܡܥܠܝܢ ²ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ³ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܘܘ . ܘܦܛܪܘܣ
SevAnt:Epist ܕܒܒܪܢܫܐ ܗܘ̣ܬ ܆ ܣܦ̇ܩ ܠܗ̇ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܗܕܐ ܕܓܠܝܬܐ ܡ̇ܢ ܫܚܝܡܬܐ ܢܚܫܒܝܗ̇ ²ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܘ ܕܡܠܬܐ : ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܒܒܣܪ̣ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܒܐܠܘܘܬܗ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܣܦ̇ܩ ܗܘܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ̇ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܐܠܐ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܚܫܘܫܐ
SevAnt:Epist ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܠܗ ܇ ܡ . ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܠܗܘܬܐ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܆ ܐܠܐ ܕܒܢܣܝܒܘܬܐ ܟܠܝܘܗܝ ܠܘ ܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ·
SevAnt:Epist ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܓܢܣܢܐܝܬ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ̣ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡ̇ܢ ܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܡ̣ܬܓܒ̇ܪܝܢ . ܫܡܐ ܓܝܪ ܕܟܝܢܐ ܆ ܒܙܒܢ
SevAnt:Epist ܡܠܪܐ ܣ̇ܥܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡ̇ܫܡܐ̣ ܡ̇ܢ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܆ ܡܕܡ ܕܐܝܪܘܗܝ ܕܝܠܗ̇ . ܟܕ ܗ̣ܘ
SevAnt:Epist ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܡܘܣܦܐ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܫܘܝܠܦܐ ܆ ܡܩܒܠ ܐܢܐ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܝ ܕܝܠܟܘܢ ܕܝܠܝ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܝ ܕܕܡ̇ܐ ܒܐܘܣܝܐ ܆ ܐܢ
SevAnt:Epist ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕ . ܥܒܪ ܠܗ ܐܣܟܡܗ ܘ . ܠܘ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܇ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܡܝܬܪܐ ܆ ܡܣܗܕ
SevAnt:Epist ܕܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫ̣ܠܡ ܆ ܠܚܪܡܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܫܘܬܦ . ܟܕ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕܠܐ ܡܘܕܐ . ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ : ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܘܬܫܥ . . . . ܕ ܝܝܗ ܡܝ ܗ̇ܝ ܕ ܐܡܪ ܡXܪ ܕ X ܐܫܬܐ ܥܝܟXܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܟܠܗ̇ ܡܠܝܠܬܐ ܠܡܐܐ ܥܪܒܐ̈ ܕܡܝ ܦܪܘܩܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܬܫܥܝܢ
SevAnt:Epist ܕܙܢܐ ܕܡܪܕܝܬܐ ܕܝܘܠܛܢܐ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܣ̣ܒ ܥܠܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܟܝܢܗ X ܕܒܪܢܫܐ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܟܕ ܫܡ̇ܥ ܠܐܠܗܐ ܕܐܡ̇ܝܪ ܠܘ ܇ ܕܐܣ̇ܩ ܠܝ ܠܒܪܟ ܠܥ̇ܠܬܐ : ܡ̇ܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܠ X X XX ܐܒܪXܘܡ : ܣܓܝܐܝܬ ܨ̇ ܐܪ ܠܗ : ¹ܒܙܒܢ