simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܟܝܢܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐ : ܚܕ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܆ ܡܫܬܟܚܐ ܡ̇ܢ ܇ ܒܫܡܐ ܕܟܝܢܐ̈ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܚܘܐ : ܚܕ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܘܕܐܢܫܘܬܐ ܆ ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܐܩ ܆ ܕܫܘܚܠܦܐ ܣܓܝܐܐ ܡ̇ܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣX ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܚܝܐ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܦܫܩ . ܕܐܠܗܘܬܐ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܆ ܕܠܐ ܫܘܪܝ̣ ܘܠܐ ܥܒܝܕܬܐ . ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ̣ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܡܫܚܠܦܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ . ܕܐ
SevAnt:Epist ܟܘܢܝܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܀ XXX X ܕ ܩܕ ܫܐ ܣXܐܘܪܐX ¹ܡܢ ܡ̇ܢ . ܘܣܗܕܐ ܕܗܕܐ ܆ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܬܐܘܠܓܘܣ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:Epist ܬ̇ܒܥܝܢܢ ܕܬܬܟܪܙ ܓܠܝܐܝܬ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܫܬܬܩ ܠܓܡܪ ܡ̇ܢ ܬܪܥܐ̈ ܢܦܬܚܘܢ ܆ . . . . ¹ܗܟܢܐ X ܘܚܢܢ ܠܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ X X
SevAnt:Epist ܒܒܪܐ : ܒܪܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܐܒܐ : ܐܟܚܕܐ ܡ̣ܣܬܟܠ ܘܐܟܚܕܐ ܥ̇ܐܠ ܡ̇ܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܡܠܬܐ ܘܕܠܐ ܦܘܠܝܓܐ ܡܬܩܒܠܐ : ܕܐܒܐ
SevAnt:Epist ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܫܡܠܝܢ ܠܐ ܒܨܝܪܐܝܬ . ܟܦܪܝܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܢ ܡ̇ܢ ܪܕܐ ܡܠܦܢܐ ܆ ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܒܪܘܟܒܐ
SevAnt:Epist ܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ ܇ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܝ̇ܫܒܚܝܢ . ܡ̇ܢ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̇ܫܟܚܝܢܢ ܠܡܠܦܢܐ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܆ ܕܒܚܕܐ
SevAnt:Epist ܐܝܬܝܗ̣̇ ܒܩܢܘܡܐ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܚܕܐ X ³ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ . ܬܠܝܪܝܘܬܐ¹ X X · ܓܝܪ-X ܩܝ̣ܫܬܐ ܆ ܡܬܡܢܝܢܝܬܐ
SevAnt:Epist ܇ ܘܠܐ ܡܬܡܢܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝ̣ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡ̇ܢ : ܛܘܥܝܝ ܥܡܝܩܬܐ ܟܪܝܗܝܢ ܆ ܟܕ ܠܐ ܝܕ̇ܥܝܢ ܕܒܐܘܣܝܐ
SevAnt:Epist ܠܗ̇ܘ X XX ܐܒܐ ܇ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܝܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܆ ܒܙܒܢ ܠܝܩܢܘܡܐ ܡ̇ܢ ܆ ²ܐܠܐ X ܚܕ ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܡܣ̇ܬܟܡ ܘܡܫ̇ܬܚܠܦ ܇ ܒܙܝܝܢ
SevAnt:Epist ܐܝܟ ܕܡܢ ܘ . ܦܐ ܕܐܒܐ ܘ̇ܝܡܠܠ ܐܘ ܡܥܒܕ ܇ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܝܬܘܗܝ ܇ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܬܐܛܪܘܢ ܡ̣ܫܚܠܦ ܇ ܘܒܙܒܢ
SevAnt:Epist ܡ̇ܦܪܫܬܐ . ܘܠܐ ܒܠܝܠܬܐX . ܠܐ ܡܦܪܫܬܐ ܕܝܢ̣ ܒܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܒܩܢܘܡܐ̈
SevAnt:Epist ܐܬ̣ܝܠܕ ܇ ܪܘܚܐ ܕܝܝܢ ܢ̇ܦܩ . ܘܨܐܕܘܗܝ ܐܝܬ ܢ ܡܣܩܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܘܡܬܝܕܥ . . ܡܢ ܐܒܐ ܓܝܪ̣ ܐܝܢ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܡܪܘܡܐܝܪ ܒܪܐ
SevAnt:Epist ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܆ ܠܡܚܣܢ ܝܩ̇ܪ ܒܫܬܩܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܣ̣ܬܒܪ ܡ . ܐܡ̇ܪ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܝܠܝܡܐ . ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ
SevAnt:Epist ²ܕܫܠܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܘܕܡܐ ܐܝܬܘܘܝ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܫܠܚܗ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܕܐܝܬ ܡܪܓܫܢܘܬ-ܐ ܟܝܢܝܬܐ : ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܗ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܕܡܪ ܟܠ ܕܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢ̣ܪܡܗ ܟܠ
SevAnt:Epist ܥܡ ܦܝܓܪܐ̣ ܐܝܟ ܡܠܬܐ X ܕܝܠܝ . ܕܐܝܟ X ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̣̇ ܠܐ ܡܬ̣ܚܙܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ ܐ̇ ܬܐ
SevAnt:Epist ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܠܗ ܆ ܐܠܐ ܕܒܢܣܝܒܘܬܐ ܟܠܝܘܗܝ ܠܘ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܠܒܣܪܐ ܘܚܠܛܗ ܇ ܐܦ ܠܐ ܡ̇ܙ ܓܗ ܬܐ
SevAnt:Epist ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܠܗ ܇ ܡ . ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܠܗܘܬܐ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܆ ܐܠܐ ܕܒܢܣܝܒܘܬܐ ܟܠܝܘܗܝ ܠܘ ܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ·