simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܘ̇ܠܝܬܐ- ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܐܦ ܩܘܪܫܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܐܡܝܪܐ ܕܩܘܪܫܐ ܘܓܠܝܕܐ ܢܗܘܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܆ ܕܢܣܬܟܠܝܗ̇X
SevAnt:Epist ܙ ܐܡܪ . X ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܙܕ̇ܩ ܠܗ ܕܢܩܘܡ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ . ܘܐܦ ܗܕܐ ܕܝܢ ܙܪ̣ܩ ܕܢܕܥ ܪܡܪܢܒܐܘܢܓܠܝܐ̈ : ܒܙܒܢ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܥܠܡܢܝܐ : ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܒܦܘܪܢܣܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕ ܠܘܬ ܩܐܣܪܝܐ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪ : ܕܒܗܘܦܟܐ
SevAnt:Epist ܕܟܕ ܠܐ ܫ̇ܘܐ ܘܥܡ ܠܒܬ ܕܐܝܟ ܘܢܐ ܐܡ̣ܪܝܝ ܗܘܐ ܇ ܕܢܫܬܘܬܦ ܡ̇ܢ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܡXܡܠܝܐܝܬ ܐܬ̇ܥܫܢ ܐ̇ ܟܠܩܪܨܐ ܥܠܘܘܝ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ . ܕܐܦ ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ X X ܕܐܬܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ
SevAnt:Epist ¹¹ܗܢܐ ܦܘܫܩܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܢ ܕܐܝܬ ܠܗܕܐ X ܕܩܕܡ ܣܡ ܆ ܕܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܕܒܪܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܠܢ ܐܟܬܒ . ܝ X XX ܘܠܢ
SevAnt:Epist ܡܪܩܘܣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܥܕܢܐ ܡ̇ܢ ܒܥ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢܗ . ܘܗܕܐ ܣܡ ܒܐܓܪܬܗ̈ ܘܦܫܩ ܆ ܕܐܠܗܝܐ
SevAnt:Epist ܕܐܡ̣ܠܟܘ ܥܠ ܚܫܐ̈ ܕܕܓܝܓܬܐ̈ ܘܢ̣ܣܒܘ ܙܟܘܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ . ܡ̇ܢ ܢܘܟܪܝܐ ܘܫܐܪܢܝܐ̈ ܒܢܩܫܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܀ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܟܕ ܠܬܡܢ ܐܙ̣ܠ ܆ ܘܠܪܘܚܬܐ̈ ܕܒܚܒܘܫܝܐ ܗܠܝܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡܘ ܨܠܠܘ ܢܩܫܗܘܢ̈ ܐܟܪܙ
SevAnt:Epist ܕܫ̇ܘܝܐ ܠܒܥܝܬܐ ܐܫܠܡX ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܐܘܣܦ ܐܝܬܝ ܟܕ ܟܬ̇ܒX ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܦܨܚܐ : ܟܕ ܐܘܫܛܗ̇ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܒܒܣܪ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܢܚܘܢ ¹ܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܒܪܘܚ . ܠܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ . X ܝ : ܝܝ ܠܗܕܐ ܠܘX ܓܝܪ ܘܠܡܝܬܐ̈ ܐܣ̇ܬܒܪ : ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ
SevAnt:Epist ܝXܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܆ ܐܘ ܠܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥܟܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܣ̇ܒ ³ܝܪܬܘܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܡܟܝܠ ܡܬܦܪܫܝܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:Epist ܕܕܫ̣ܘX ܒܝܕ ܗܢܝܝܢ̈ ܕܐܬܟ̇ܪܫܘ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܇ ܥܠ X ܡ̇ܢ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܡܙܥܩ ܆ ܟܕ ܡܟܢܐ ܠܗܘܢ ܐܝܠܐ̈ . ܐܝܟ