simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ̈ X ܕܐܢܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܆
SevAnt:Epist ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܆ ܡ̇ܢ ܠܫܘܚܠܩܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐ̇ܬܟܢܫܘ
SevAnt:Epist . ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܡܠܪܐ ܣ̇ܥܪ ܆
SevAnt:Epist : ܡ̇ܫܬܠܛܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܡ̇ܦܩܐ ܠܗ
SevAnt:Epist ܘܠܐ ܡ̇ܦܩܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ
SevAnt:Epist ܠܐܢܫܘܬܐ . ܢܛܪܗ̇ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢܢ
SevAnt:Epist ܟܕ ܡ̇ܒܝܬܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ .
SevAnt:Epist ܡܫܝܚܐ . ܕܝܠܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ
SevAnt:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܀ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ . ܗ̣ܝ
SevAnt:Epist ܕܡܠܬܐ . ܘܗܠܝܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܡܠܠܐ ܕܡܢ
SevAnt:Epist . ܟܕ ܒܡܫܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬ ܕܗܕܐ
SevAnt:Epist ܕܠܘܬ ܩܠܕܘܢܝܘܣ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ̇ ܕܐܬܓܒܠ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:Epist ܒܫܟܝܪܘܬܐ . ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܡܪܝܡ
SevAnt:Epist ܐܢܫ ܇ ܕܒܗ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:Epist ܓܪܝܓܪܝܘܣ X -- ܡ̇ܢ ܡܡ̇ܠܠ ܐܠܗܝܪܐ̈ ܆
SevAnt:Epist . ܗܟܢܐ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܝܟ Xܒܢܒܝܐ
SevAnt:Epist ܐܡ̇ܪ ܀ ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܐܡܪܢܢ
SevAnt:Epist ܢ̇ܣܬܟܠ̇ ܥܪܩܝܢܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܕܪܫܐ ܆
SevAnt:Epist ܕܝܥܩܘܒ . ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܚܕ ܟܝܢܐ
SevAnt:Epist . ܟܕ ܚܕ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ̣ ܠܡܠܬܐ