simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܒܩܝܣܐ Xܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܩܡ ܕܝܢ ܡܢ ܐܒܐ ܇ ܟܕ ܫ̣ܪܐ ܚܒ̣ܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܦܛܪܘܣ . ܟܬܝܒ ܕܐ̇ܡܪ ܆ ܝܫܘܥ ܓܒܪܐ ܢܨܪܝܐ ܇ ܕܐܬܩ̇ܒܥ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܒܢ ܥܒ̣ܕ ܒܕܡܘܬ ܥܝܢܐ ܇ ܕܡܫܟܚ ܠܡܣܬ̇ܟܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܚܢܢ ܠܢ ܥ̇ܒܕܝܢ ܚܢܢ ܣܡܝܘܬܐ ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܇ ܠܗܘܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܥ̇ܒܝܪܢ̈ ܢܬܠܘܢ ܛܘܒܐ ܇ ܥܠ ܕܝܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܐܚܪܬܐ . ܕܥܝܕܐ ܗܝ ܓܝܕ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܕܠܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܦܓܪܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܟ̇ܝܗܝܢ ܇ ܡ̣ܦܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܩܝܩ ܡ̇ܢ ܚܘܠܡܢܐ ܗ̇ܘ ܟܝܢܝܐ ܡ̣ܦܢܐ ܡ̇ܣܩ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܡܬܪܣܐ
SevAnt:CathHom ܣܗܕܐ̈ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܩ̇ܪܒܘ ܐܝܩܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ . ܀ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܣܗܕܐ ܠܐܘܢܛܝܘܣ¹ ܠܟܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܣ̇ܟܪ ܗܘܐ ܡܫܡܥܬܗ . ܡ̇ܢ ܟܕ ܫ̣ܡܢ ܘܐܬܥ̇ܒܝ ܒܬܪܥܝܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܆ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܒܪ ܫ̣ܥܬܗ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܟ ܬܫܠ : ܚ ܆ ܬܬܪ̣ܡܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܚܕ . ܒܠܘܕ ܆ ܠܐ ܬܛ̣ܥܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ . ܐܢܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܆ ܙܟ̣ܐ ܘܣܚ̣ܦ ܗ̣ܘ ܨܠܝܒܐ . ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ⁷⁴ܕܠܘܬ ܡ̇ܢ X . -- ⁷³ܩX X . -- ⁷²܏ܩX X ⁷¹ ܐܠܐ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܆ ܕܠܫܐܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܒܐܠܗܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ²ܡܬܓܟܢܐ̈ : ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܘܬ ܚܢܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܬ̣ܚܙܝ ܠܗ ܠܪ̣ܝܢܐ . ܐܠܐ ܢ ܦܪܘܒܘܣ . ¹ܟܕ ܡܒ̇ܙܚ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܕܝܠܢ ܆ ܟܕ ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܢ̇ܦܩܐ ܆ ܒܐܐܪ ܡ̇ܢ . ܐܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܘܬܦܘܬܐ . ܐܦ ܒܗܕܐ ܀ ܐܠܐ ܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܀ X ܫܪܪܗ ܕܝܢ ܕܦܘܫܩܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܛܒܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܚ̇ܐܪ . ܗ̣ܘ ܫܘܘܕܝܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܆ ܐܦ ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܕܚܘܣܪܢܐ ܝܬܝܗܝܢ ܇ X ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܝ ܆ ܠܗܠ̣ܝܢ ܙܝܡܝܐ ¹0ܚ̇ܫܒܬ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܫܝܚܐ . ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܘXܢܬܐܝܬ : ܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ ܕܝܢ ܘܒܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܐ ܐܬܟܚ̇ ܆ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܩܒܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܬܟ̇ܬܫܝܢ : ܕܡܪܝܪܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܒܡܓܢܢܘܬܐ X ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ̇ ܐܫ̣ܘܚ̇ܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܝ̣ܟܢ ܡ̇ܢ ܇ ܘܚܘܝ ܠܗ̇ܝ ܕܝ̣ܠܕܬܗ ܝ̇ܠܪ̣ܬ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܝܦܓܪܐ
SevAnt:CathHom ܕܛ̇ܠܝ̣ܢ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܆ ܕܢ̇ܕܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܩܪܝܬܐ . ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܢܦܫܗܘܢ . ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܫܪܪܐ : ܡܚܘܐ ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ Xܡ̇ܩܠܣܝܢX ܡܛܠ Xܐܦ ܨܝ̇ܪܐ : ܡ̇ܢ : ܨXܝܟܐ̈ ܘܡܣܟ̇ܢܐ̈ ܘܕܒܡܨܥܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܦܝܝܫܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܐܦܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܆ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܝܠܝܩܝܐ̈ ܠܘ ܟܠܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܀ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ : ܕܣܝ̣ܡܐ
SevAnt:CathHom ܢܣ̣ܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ Xܥܒܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܡܝܐ̈ . ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܇ ܐܠܗܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܢܩܝ̣ܡ ܇ ܘܐܚܪܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܪܘܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܘܕܥܢܐ : ܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ . ܘܐܦ ܝܡ̣ܪܐ ܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܠܦܘܬ ܗ̇ܝ ܕܣ̣ܝܡܐ . ܒܙܒܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܡܠܐܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܇ ܘܩܕܡ ܪܘܚܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܘܝܠܘܬܐ̈ ܠܐ . ܗ . ܘܠܢܝܐ̈ . ܢܘ . ܗܪܐ