simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܬܡ̣ܢܐ ܇ ܟܕ ܡܬܡ̣ܢܐ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ XX ܇ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ XX ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܘܕܢܝ̣ܚܐ ܇ ܗ̇ܘ ܟܝܬ ܕܬܡܝܢܝܐ
SevAnt:CathHom ܩܕܡܝܬܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܨܥܝܬܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘܡܟܝܠ ܡܢ ܩܘܛܥ ܪܥܝܢܐ ܠܫܒܐ̈ ܡܦܪܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܠܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܠܨܘܡܐ ܝ̇ܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܘܐܝܟ ܡܐ X ܕܠܟܘܢ ܫ̇ܦܪ ܇ ܝXXXXXXXXXXX XX ܠܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܚ̇ܫܟ : ܠܣܗܪܐ ܕܝܢ ܕܡܘܦܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪܐܝܘܒ : ܡ̇ܢ ܚܒ̇ܠܐ̈ ܡܕܡ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ 1ܟܕܝܢܝܢ : ܚ̇ܙܝܢܢ ܓܝܪ ܠܫܡ̣ܫܐ
SevAnt:CathHom ܣ̇ܥܪ ܡܪܗ ܆ ܡܫܬܘܬܦ ܥܡܗܐܦ ܗ̣ܘ ܒܣܥܘܪܘܬ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ : ܟܕ ܡ̇ܢ . ܘܛܒ ܟܐܢܐܝܬ ܀ 7ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܥܒ̣ܕܐ ܟܕ ܒܝ̣ܫܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܡܛܪܐ ܥܠ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܥܠ ܥܘ . . . ܠܐ ܇ ܡܕܢܚ ܕܝܢ ܫܡ̣ܫܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܇ ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܗ ܇ ܘܒܥܘܬܪܐ ܕܛܒܘܬܗ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܚܬ
SevAnt:CathHom ܢܐܡܪ ܆ ܡܢܐ ܗܘ ܠܟ ܝܡܐ ܕܥ̣ܪܩܬ̇ ܇ ܘܠܟ ܝܘܪܕܢܢ ܕܗ̣ܦܟܬ ܡ̇ܢ ܘܠܐ̣ ܡ̣ܪܓܫܢܐ̈ ܆ ܘܕܢܫ̇ܐܠ ܡܠܐ̈ ܠܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ . ܘܒܙܒܢ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܝܗ̇ܒܐ . ܡܠܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ X0ܡ̇ܠܦ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ . ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܚ̇ܒܫ ܪܘܚܐ ܘܐ̇ܡܪ ܕܠܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܩ̇ܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܘܠܘ ܡܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܕܐܝܩܪܐ ܀ ܡ̇ܢ ܩ̣ܪܝܐ̈ ܠܐ ܗܘܘ ܇ ܐܘ ܟܒܪ ܡܣܠܝܘ ܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܇ ܘܗܟܢܐ X
SevAnt:CathHom ܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܘܠܘ ܡܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܕܐܝܩܪܐ ܀ 31ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܢܣܝ̣ܡ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܘ ܇ ܐܘ ܟܒܪ ܡܣܠܝܘ ܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܇ ܘܗܟܢܐ X ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܝܬܐ