simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܒܗܘܢܐ ܕܝܝܢ ܆ ܒܫܡܝܐ ܡܪ̣ܝܪܝܢ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܦܪܪ̣ܝܣܐ ܩ̇ܛܦܝܢ ܇ ܘܠܗܒܒܐ̈ ܡܟ̇ܢܫܝX . ܘܘܕ ܒܦܓܪܐ
SevAnt:CathHom ܘܡܫܚܢܢ̈ ܒܥܒܝܘܬܗܝܢ ܆ ܕܕܝܢ̈ ܕܝܢ ܘܡܡܟܟܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܠܒ̣ܘܫܐ ܆ ܫ̣ܘܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܘܘܢ . ܕܡܟܣܝܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܢ̣ܩܦܬܗ : ܐܝܟ ܕܥܡ ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܥ̣ܡܪ̇ܬ ܥܡܗ ܢܟܦܐܝܬ : ܘܠܘܬ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܪܥ̇ܝܐ ܘܓܒܪܐ ܘܒ̇ܢܝܐ ܢ̣ܣܒ̇ܬ : ܘܐܝܟ ܕܠܪܥ̇ܝܐ
SevAnt:CathHom ܡܝܢ ܢܒܝܐ̈ : ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܬܚܠܦܐ ܗܘܬ̇ ܐܦܠܐ ܡܬܟܡܪܐ ܗܘܬ ܥܠ ܡ̇ܢ - ܘܠܚܘܪܒܐ ܡܫܡܠܝܐ ܬܫ̣ܬܠܡ : ܘܡܬ . ܓܙܡ ܗܘܐ X ܠܗ̇
SevAnt:CathHom ܕܡܚܘܬܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܇ ܕܠܐ ܛܪܝܐ ܕܝܢ ܘܡܚܘܬܐ ܥ̇ܒܪܝܢ ܇ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ X X ܕܡܬܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܝܕ ܗܕܡܐ ܪܟܝܟܐ ܝܫܛܐ ܇ ܘܟܐܒܐ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܣ̣̇ܟܟ ܐܘ ܟܝܬ ܩܦܘܕ ܠܒ̣ܣܪܐ ܕܝܠܝ ܡܢ ܕܚܠܬܟ : ܡ̇ܢ ܕܡܪܪ̣ܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܠܡܬܬܘܝܢܘܬܐ . ܘܣ̇ܗܕ . ܕܘܝܕ
SevAnt:CathHom ܡܬ̇ܩܒܥܝܢ ܒܢ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܬ̣ܚܕܢܢ ܒܒ̣ܝܫܘܬܐ : ܡ̇ܢ ܡܠܐ̈ ܡܠܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ̇ ܘܐܦ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܆ ܩܛܝܪܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܕܛܒܐܝܬ ܐܬܬ̣ܝܬܝ̇ܬ . ܘܬܪܝܨܐܝܬ ܠܡܗܝܡܢܘ ܝ̇ܠܝܦܐ : ܐܦ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܒ̣ܚܝܪܐ ܡܚ̇ܒܠܐ ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܬܪܥܝܬܐ ܆ ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom : ܗ̇ܘ ܕܡܘܕܐ ܡܬܦ̇ܫܩ : ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܗܘܢܐ ܚ̇ܙܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡ̇ܢ ܫ̣ܘܝܐܝܬ ܆ ܘܠܚܕ ܢܝܪܐ ܩ̇ܒܠܘ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܪܝܐ ܟܢܝܗ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܡܛܠ ܡܠܟܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܐܪܝܐ ܝܗܘܕܐ ܆ X ܡܢ ܡܘܥܝܬܐ ܒܪܝ ܣ̣ܠܩܬ . ܟܕ ܓܘܪܝܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܗ̣ܘܝܢܢ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܘܠܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬܬܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܓܒܪܐ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ . ܐܠܐ ܚܢܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܡܢ ܐܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬܬܐ . ܒܓܒܝܠܘܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܘܠܛ̣ܟܣܐ ܕܝܬܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܪܝܫܢܘܬܐ ܐܣ̣ܩܗ̇ . ܒܓܒܝܠܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܬܫܟܚܢ̈ ܐܢܘܢ : ܕܩܕܡܝܐ̈ ܥ̇ܒܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ : ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܡܘܒܠܝܢ ܡܠܘܟܝܢ̈ ܠܓܒܪܝܟܝܝܢ̈ . ܘܐܢܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚ̇ܝܒܝܢ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܢܚ̣ܒܫܘܢ : ܠܡ̣ܢܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̣ܢܬܐ ܢ̇ܦܩܝܢ ܠܗܘܢ : ܘܡ̇ܬܪܢܝܢ ܕܠܡ̣ܢܘ
SevAnt:CathHom ܠܚܐܦܐ̈ ܫܟܝܪܐ̈ ܕܓܒܪܝܟܝܢ̈ : ܕܢ̇ܩܫܝܢ ܕܝܢ ܟܦܐ ܡ̇ܢ ܐܬܝ̣ܗܒ̇ܬ ܕܡܘܠܕܘܬ ܒܢܝܐ̈ . ܒܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ : ܬܦܓܕ̈ ܢ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܡܢ ܠܐ ܝܠܝܦܘܬܐ ܐܡ̣ܪܘ ܆ ܕܡܛܠ ܕܐܝܣܪܝܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܠܝܫܒܥ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܒܬܘܠܬܐ ܩ̣ܝܫܬܐ . ܐܢܫܝܢ̈
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܝ . ܗܫܐ ܕܝܢ̇ ܟܕ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܆ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܠܗܘܢ . ܡܛܠܗܕܐ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ̇ ܗܫܐ
SevAnt:CathHom ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ : ܗ̇ܘ ܕܚܝ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܒ̣ܣܪܐ ܆ ܚ̇ܝܐ ܕܝܢ X ܡ̇ܢ ܒܡܟܬܒܢܘܬܗܘܢ̈ . ܟܠ ܡ̇ܝܢ ܓܝܪ ܕܩ̇ܪܐ ܒܗܘܢ ܆ ܡ̇ܐܬ
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬ ܥܝܪܘܬܐ ܐܠܘܝܬܐ ܡ̣ܥܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ - ܕܫ̣ܢܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܗܠ̇ܝܢ ܕܡ̣ܟܐ ܘܡ̣ܟܐ ܣܝ̣ܡܢ̈ ܀ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܐܦܣܘ ܠܝ ܕܡܕܡܝܢܐ ܐܗܘܐ ܕܚܫܐ ܕܐܠܗܝ . ܡ̇ܢ ܠܥܘ̣ܩܣܐ ܕܡ̇ܘܬܐ ܕܠܩܘܒܠܢ ܘܕܚܛ̣ܝܬܐ . ܘܐܝܓܢܐܛܝܘܣ