simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܘܪܥ̇ܝܝܬܐ : ܡܪ̣ܒܪ ܡ̇ܢ ܠܡܪܥܝܬܐ ܠܘܬ ܪܥ̣ܝܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܚܫܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܝܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܒܡܓܢܢܘܬܐ X ܕܪܘܚܐ
SevAnt:CathHom X ܐ ܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܓ̇ܘܢܝܐ ܐܝܬܘܘܝ
SevAnt:CathHom : ܡܦ̇ܣܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ ܡܚܝܕܐ ܢܩܫܐ
SevAnt:CathHom . ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܆ ܐܪܟܢ ܫܡܝܐ
SevAnt:CathHom ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܠܪܐ X ܐܬܒ̇ܣܪ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܚܣܝܪ ܗܘܢܐ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܩ̇ܪܝܐ ܇
SevAnt:CathHom ܇ ܡܛܠ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܫܘܦܪܪ̣ܝܩܘܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܕܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܚ̇ܝܒ
SevAnt:CathHom . ܐܠܐ ܬܪܝܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ . ܐܡ̇ܪܝܢ
SevAnt:CathHom ܒܗܝܢ ܆ ܐܣܬܪܩ̈ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ . ܟܕ
SevAnt:CathHom ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܕܒܒܣܪ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܛܥܡܗ ܠܡ̇ܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܓܘ . ܚܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܆ ܒ̣ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܒܚܐ̇ ܡܢ ܬܪܬܥܣܪܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܣܟܡܐ : ܕܚܕ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܘܕܝܢ ܠܬܪܝܢ
SevAnt:CathHom ܩܦܣܝܟܘܢ̈ : ܐܢ ܡ̇ܢ X ܚܕ ܗܘ
SevAnt:CathHom ܗܘܘ : ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܡܫܬ .
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܆ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܣ̣ܠܩ ܗܘܐ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܠܘܝܐ̈ ܇ ܕܟܐܦܐ ܡ̇ܢ ܇ ܕܟܬܝܒܢ̈ X