simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܡܪܥܝܬܐ ܠܘܬ ܪܥ̣ܝܐ ܛ̇ܒܐ . ܕܡܢܟܠ ܡܘܥܝܬܐ ܡܥܒܕܬ ܡ̇ܢ ܝ̇ܬܒ : ܕܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܪܥ̇ܝܝܬܐ : ܡܪ̣ܒܪ
SevAnt:CathHom ܘܠܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܡܝܢ ܐܒܐ ܐܝܠܕ ܇ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܀ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܚܟܡܬܐ ܘܝܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܚܫܢܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܒܡܓܢܢܘܬܐ X ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ̇ ܐܫ̣ܘܚ̇ܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܝ̣ܟܢ ܡ̇ܢ ܇ ܘܚܘܝ ܠܗ̇ܝ ܕܝ̣ܠܕܬܗ ܝ̇ܠܪ̣ܬ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܝܦܓܪܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܓ̇ܘܢܝܐ ܐܝܬܘܘܝ ܗ̣ܘ ܝ̣ܠܝܕܐ ܆ ܩܪܝܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡ̇ܢ ܡܥܠܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܪܡ̇ܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܢܫ ܘܕܠܐܠܗܐ ܦܐܝܐ . X ܐ ܢ
SevAnt:CathHom ܕܒܟܝܢܐ ܡܚܝܕܐ ܢܩܫܐ ܠܘܬ ܦܓܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐ̇ ܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܘܡܒܪܢܫ ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܥܠ ܩܘܝܡܐ ܕܝܠܢ : ܡܦ̇ܣܝܢ ܚܢܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܪܟܢ ܫܡܝܐ ܡܪܝܐ̣ ܘܝܘܬ . ܘ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܪܟܢ ܠܫܡܝܐ̣ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣̇ܨܐ ܚܝܠܐ . ܕܢ̣ܚܬ ܓܝܪ ܆ ܟܬܒܐ ܟܗܢܝܐ ܐܡ̣ܪ . ܒܝܕ ܕܘܝܕ
SevAnt:CathHom ܕܡܠܪܐ X ܐܬܒ̇ܣܪ ܀ ܐ̇ ܣܝܡ ܠܟ ܕܝܝܢ̇ ܬܘܒ ܆ ܐܦ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܩ̇ܪܝܐ ܇ ܡܛܠ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܡܚܝ̇ܘܝܐ ܐܣܟܡܐ ܕ̇ ܓܠܐܝܬ ܕܡܫ̇ܟܢܐ ܠܗ̇ ܇ ܘܚܣܝܪ ܗܘܢܐ
SevAnt:CathHom ܘܫܘܦܪܪ̣ܝܩܘܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܚ̇ܝܒ ܡ̇ܢ ܇ ܘܚܣܝܪ ܗܘܢܐ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܩ̇ܪܝܐ ܇ ܡܛܠ ܡܛܥܝܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܚ̇ܝܒ ܗܘܐ X ܢ X ܠܗ ܇ ܒܫܪܪܐ ܕܝܢ ܇ ܐܝܟ̣ ܡ̇ܢ ܇ ܡܛܠ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܫܘܦܪܪ̣ܝܩܘܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܟܝܢܐ̈ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܫܝܥܐ̈ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ : ܚܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܘܪܒܝܥܝܘܬܐ ܬܫܬܟܚ ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܐܠܐ ܬܪܝܢ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܬܝܪܐ ܒܟܝܢܐ : ܘܟܕ ܐ . ܬܐ ܬܚܝܬ ܡܘܫܚܬܐ ܡ̇ܢ : ܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܠܢ ܐܫܬܘܬܦ ܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܆ ܐܣܬܪܩ̈
SevAnt:CathHom ܒܠܚܘܕ ܛܥܡܗ ܠܡ̇ܘܬܐ ܇ ܒܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܐ̣ ܩܗܝ ܠܥܘܩܣܗ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܚܫ ܇ ܐܫܟܚܗ ܕܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܕܒܒܣܪ
SevAnt:CathHom ܆ ܡܛܠ ܕܠܗܠܝܢ ܕܕܚܝܩܝܢ̈ ܗܘܝ ܐܠ̣ܘܬ ܇ ܗܕܐ ܡ̇ܝܢ ܇ ܟܕ ܡ̇ܢ ܪܝܫ ܓܘ̣ܝܐ . ܓ̣ܒܝܬܐ ܟܝܬ . ܘܡܝܩܪܬܐ . X X ܪܝܫ ܓܘ . ܚܐ
SevAnt:CathHom ܡܕܒܚܐ̇ ܡܢ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܟܐܦܐ̈ ܆ ܚ̣ܦܪ ܕܝܢX X XX ܠܕܘܟܬܐ ܡ̇ܢ ܕܛܘܥܝܝ ܆ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܆ ܒ̣ܢܐ
SevAnt:CathHom ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܘܕܝܢ ܠܬܪܝܢ ܕܝܢ ܡܦܠ̇ܓܝܢ ܠܗ : ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܚܢܢ̇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܚ̇ܘܝܢ ܐܣܟܡܐ : ܕܚܕ
SevAnt:CathHom X ܚܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ : ܚܕ ܐܘܕܘ ܟܝܢܐ ܕܡܒ̇ܣܪ ܕܝܠܝܗ ܕܡܠܬܐ : ܡ̇ܢ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܚ̣ܓܪܘܢ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܦܣܝܟܘܢ̈ : ܐܢ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܠܡܫܬ . ܐܠܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܣܐ ܡ̇ܝ̣ܬܝܢ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܕܥܬܐ ܪܓܠܬ ܫܡܐ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ : ܒܙܒܢ
SevAnt:CathHom ܣ̣ܠܩ ܗܘܐ ܠܘܬ ܩܪܩܦܬܐ ܕܛ̣ܘܪܐ X ܗ̇ܘ ܕܒܚܘܪܝܒ ܆ ܡ̇ܢ ܆ X ܟܕ ܫ̣ܒܩ ܒܙܒܢ ܠܥܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܕ̇ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܒܪܓܠܘܗܝ̈
SevAnt:CathHom ܇ ܕܟܬܝܒܢ̈ X ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܠܬܡܢ ܠܚܕܪܝ̈ ܡܫܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܝܐ̈ ܛ̣ܥܡ ܆ ܢ̣ܚܬ . ܟܕ ܛ̣ܥܢ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܠܘܝܐ̈ ܇ ܕܟܐܦܐ