simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܝܟܐܝܠ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡܐ ܗܕܐ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܘ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܬܒܪ ܠܠܘܚܐ̈ ܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܘܝ ܂ ܕܗܘ̤ ܡ̇ܢ ܒܥܡܠܘܗܝ̈ ܫܘ̇ܐ ܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܩܝ̇ܡܝܢ ܃ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܒܐܪܙܐ ܝ ܒܥܒܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܥ̇ܫܢܐ ܂ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܃ ܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܢܐ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܡ̇ܢ ܕܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܡܪܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܫܡܥ ܂ ܒܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܬܒܘ ܘܫܠܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit 2ܡܙܥܩܐ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܘܩܕܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܪܝܪܐ ܂ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܢܟܠܬ̤ ܠܐܒܘܗ̇ ܘܠܐܠܗܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܕܫ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܨܥܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܘܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܨܠܘܬ ܐ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܪܢ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܃ ܕܐܢܝܚܢܢ ܠܕܘܒܪܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܥܒܕܐ ܒܚܙܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܫܟܠܠ ܠܗ̇ ܠܝܪܚܐܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܫܡܫܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܠܐܠܗܐ ܂ ܠܐܒܘܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܓܢܒܬ̤ ܨܠܡܐ̈ ܕܣ̇ܓܕ