simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܕܥܢܝܗܝ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܐܪܙܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܫܡܥ ܂ ܒܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܬܒܘ ܘܫܠܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܢܚ̇ܬ ܠܬܚܬ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫܠܝܚܐ ܂ ܕܟܗܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܬܡܗܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܘܫܬܝܩܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗ̇ܝ ܕܫܠܘ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܃ ܡܛܠ ܙܟܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܒܝܡ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܦܣܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܐ̇ܡ ܂ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܘܟܬ ܡܪܢ ܡܡܠܐ