simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐ ܂ ܒܚܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐ ܂ ܢܒܥܐ ܡ̇ܢ ܘܢܐܡܪ ܂ ܝܒܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܢܐܡܪ ܂ ܝܒܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܢܝܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢ ܘܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܥ̇ܫܢܐ ܂ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܃ ܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܟ ܂ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܥܠ ܙܒܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܘܠܓܐ̈ ܂ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܝ ܘܐܢ ܗ̤ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܢܦܫܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܫܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܪܬܝܢ̈ ܃ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܃ ܡܛܠ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܢܫܐ̈ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ ܡ̇ܢ ܕܨܒܝܢܗ ܒܛܒܬܐ ܨܒ̇ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܢܐ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܡ̇ܢ ܕܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܡܪܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܪܫ̣ܡ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܡ̇ܢ 7ܥܕܡܐ ܠܬܪܘܢܘܣ ܐܠܗܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܢܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܪܝܪܐ ܂ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܢܟܠܬ̤ ܠܐܒܘܗ̇ ܘܠܐܠܗܐ