simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܨܘܡܐ ܡ̇ܢ ܩܪܒܐ ܗ̣ܘ ܕܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܪܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܘܒܪܐ ܚܕܬܐ ܕܒܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܨܠܘܬ ܐ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܗ ܂ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܫܘܪܐ̈ ܗܓܡ ܕܐܝܪܝܚܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܩܪܒܐ ܥܒ̣ܕ ܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܐܡܪ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܚܕܒܫܒܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܚܘܐ ܃ ܕܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܝܟ ܡܪܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡܪܝܢ ܂ ܕܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫܗܪܐ ܃ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܬ ܒܦܓܪܗ ܡܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܢܒܝܢ ܂ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܩܝܡ ܡܠܟܘܬ ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܐܬܝܬܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܘܝ ܂ ܕܗܘ̤ ܡ̇ܢ ܒܥܡܠܘܗܝ̈ ܫܘ̇ܐ ܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܙܙܝܢܢ ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܩܝܢܬܗ̈ ܝ ܗܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܪܝܫܝܢ ܂ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܚܕܒܫܒܐ ܃ ܒܗ̇ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܬܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܛܦܣ ܂ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܥܡ ܦܘܩܕܢܝܗ̇̈ ܫܢܝܬ̤
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܥܠܡܐ ܂ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܡܫܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܦܘܪܩܢܢ X ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܒ̇ܥܐ ܥܠ ܨܠܘܒܐ̈