simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܪܒܐ ܗ̣ܘ ܕܥܡ ܣܛܢܐ ܂ ܘܟܠܗ ܒܚܫܐ ܡܦܩܝܢܢ ܂ ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܥܡܗ ܒܐܪܙܐ ܂ ܐܘܫܥܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܥܐܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܨܘܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܕܘܒܪܐ ܚܕܬܐ ܕܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܡܠܟ ܒܥܠܡܐ ܂ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܕܝܢ ܝ ܡܫܡܫܝܢ ܬܪܝܢ ܗܘܠܠܐ̈ ܒܩܠܐ̈ ܕܡܪܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܨܠܘܬ ܐ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܩܪܒܐ ܡܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܙܟܘܬܗ ܂ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܣܛܢܐ ܐܡ̇ܪܢܐ ܘܡܘܬܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܫܘܪܐ̈ ܗܓܡ ܕܐܝܪܝܚܘ ܃ ܒܩܠܐ ܕܩܪܢܬܐ̈ ܘܩܥܬܗ ܕܥܡܐ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܙܟܝܗܝ ܂ ܠܡܘܬ ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܝܬ ܠܫܝܘܠ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ ܂ ܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܪܒܐ ܥܒ̣ܕ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܘܐܘܪܬ ܠܥܡܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܕܘܟܬ ܡܪܢ ܡܡܠܐ ܃ ܫܘܐ ܫܡܐ ܘܫܘܐ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܙܙ ܂ ܘܪܒܬ ܫܒܝܚ ܘܦܐܐ ܂ ܡ̇ܢ ܫܠ̇ܡܝܢ ܡܦܫܩܢܐ̈ ܕܡܛ̇ܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܠܢ̈ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܝܟ ܡܪܢ ܝܬ̇ܒ ܒܪܫ ܒܘܣܡܐ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܝܬ̇ܒܝܢ ܒܒܝܡ ܝ ܘܫܡ̇ܥܝܢ ܡܐܡܪܐ ܂ ܟܕ ܒܗܕܐ ܡܚܘܐ ܃ ܕܗ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܝ ܂ X ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܫܘܘܕܝܐ̈ ܘܓܙܘܪܬܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܦܣ̇ܩܝܢ ܂ ܟܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܂ ܕܫܘܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܝܬ ܒܦܓܪܗ ܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ ܒܬܪ ܝ ܡܘܠܝ ܝܚܝܕܝܘܬ ܐ ܆ ܘܡܣܟܐ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܕܠܓܠܝܢܐ ܡܫܬܘܝܢ ܂ ܗܘܠܠܐ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܃ ܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܩܝܡ ܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܐܚܪܢܐ · ܟܗܢܘܬ ܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܙܘܪܒܒܠ ܡ̇ܢ ܂ ܐܦ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝX ܢܒܝܐ̈ ܂ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܬܢܒܝܢ ܂ ܕܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܢܥܒܕ ܠX ܫܘܪܝܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܡ̇ܢ Xܪܟܐ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܂ ܐܘ ܒܩܠܐ̈ ܐܘ ܒܦܫܝܛܐ̈ ܂ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܥܡܠܘܗܝ̈ ܫܘ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܬܓܠܝܢ̈ ܠܗ ܟܣܝܬܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܩܠܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܠܐܚܒ ܂ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܦܗ ܚܘܝ ܂ ܕܗܘ̤
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܩܝܢܬܗ̈ ܝ ܗܕܐ X ܡܐܬܝܬܐ ܡܛܦܣ ܂ ܘܗܘܠܠܐ ܐܚܪܢܐ ܡܐܬܝܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܩܝܢܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪܝܢ ܗܘܠܠܐ̈ ܩܝܢܬܐ̈ X ܡܪܙܙܝܢܢ ܂ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܕܒܫܒܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܩܝܡܬ ܐ ܡܛܦܣܝܢܢ ܒܗ ܃ ܒܩܝܡXܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܂ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܒܠܚܘܕ ܠܢ ܗ̣ܘ ܦܪܝܫܝܢ ܂ ܠܠܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܢܐ ܢ̇ܦܩܝܢ XܘܒX ܒXܝX ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܓܘܢܐ ܥܣܝܪܝܐ ܃ ܘܫܒܝܥܝܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡܢܬܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡ ܦܘܩܕܢܝܗ̇̈ ܫܢܝܬ̤ ܂ ܠܐ ܝ ܂ ܝ̈ ܐܟܦܬ̤ ܠܗ ܕܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܣ̣ܥܪ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡܛܦܣ ܂ ܗܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܡܫܢܐ ܂ ܡܠܐܟܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܝܠܕܗ ܕܡܪܢ ܚܕܘܬܐ ܣܒܪܘ ܠܥܠܡܐ ܂ ܘܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܬܐܘܡܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܫ̣ܡܥܘ ܂ X ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܘܚܒܪܗ ܂ ܠܫܘܪܪܗ̇ Xܩܝ̇ܡܬܐ ܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܩܕܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܨܠܘܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܝ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܝܗܝܢ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ̣ ܒܫܬܩܐ ܡܥܕܪܝܢܝ ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒ̇ܥܐ ܥܠ ܨܠܘܒܐ̈ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܓܝܣܐ ܡܫܬܘܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܙܒܢܐ ܂ ܣ̇ܠܩ ܠܡ ܗ̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܂ ܕܫܐܠܬX X ܂ ܠܦܘܪܩܢܢ X ܗܫܐ