simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܬܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܚܪܢܐ ܡܣܟܢܐ ܂ ܘܗܢܐ ܚܟܝܡܐ ܗܘ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܘܡܟܐ̈ ܂ ܝ ܟܕ ܢܦ̇ܩܝܢ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܩܢ̇ܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܘܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܪܒܐ ܗ̣ܘ ܕܥܡ ܣܛܢܐ ܂ ܘܟܠܗ ܒܚܫܐ ܡܦܩܝܢܢ ܂ ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܥܡܗ ܒܐܪܙܐ ܂ ܐܘܫܥܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܥܐܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܨܘܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܪܒܐ ܥܒ̣ܕ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܘܐܘܪܬ ܠܥܡܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܕܘܟܬ ܡܪܢ ܡܡܠܐ ܃ ܫܘܐ ܫܡܐ ܘܫܘܐ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܐܠܬܐ̈ ܕܥܠ ܦܘܢܝܐ ܫܐ̇ܠܝܢ ܂ ܐܟܡܢ ܕܒܫܘܠܡܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܨܠܘܬܐ̈ ܦܪܫܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܝܘܡܐ ܘܡܐܟܠܬܐ̈ ܂ ܨܠܘܬܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܒܪ ܠܠܘܚܐ̈ ܕܐ ܬܝ ܂ ܡܛܠ ܕܙܟ̣ܐ ܣܛܢܐ ܘܢܦ̣ܠ ܥܡܐ ܂ ܗܢܐ ܕ ܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܫܘܐ ܨܘܡܐ ܠܨܘܡܐ ܂ ܘܕܝܬܩܐ ܠܕܝܬܩܐ ܂ ܗܘ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܠܝܬܐܝܬ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܂ ܐܦ ܕܝܢ ܨܝܕ ܡܘܫܐ ܘܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܫܬܡܫ ܐܪܙܗܝܢ ܬܘܒ ܠܘܬ ܢܘܚ ܃ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܘܐܬܦܫܩܘ ܂ ܘܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܗܢ̇ܘܢ ܕܛܟܣܘ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܝ