simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟ ܪܦܦ ܥܝܢܐ ܒܩܪܢܐ ܐܚܪܝܬܐ ܟܕ ܬܩܪܐ ܂ ܘܢܩܘܡܘܢ ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܕܚܪܝܦܐܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܥܡܐ ܂ ܚܕ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܩܘܕܫܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܝܐ̇ܐ ܒܫܠܡܘܬܐ ܃ ܐܘܕܥܘ ܥܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܂ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ̣ ܡ̇ܢ ܡܥܠܝܢ ܠܕܫܘܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܓ̣ܠܐ ܠܢ ܂ ܛܘܒܐ̈ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܫܝܢ̈ 1ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܬܘܒ ܂ ܕܦܘܩܕܐ̈ ܗܪܟܐ ܥܠ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܥܪܐ ܕܪܫܗ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܝܟ ܡܪܢ ܝܬ̇ܒ ܒܪܫ ܒܘܣܡܐ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܝܬ̇ܒܝܢ ܒܒܝܡ ܝ ܘܫܡ̇ܥܝܢ ܡܐܡܪܐ ܂ ܟܕ ܒܗܕܐ ܡܚܘܐ ܃ ܕܗ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒ̇ܥܐ ܥܠ ܨܠܘܒܐ̈ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܓܝܣܐ ܡܫܬܘܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܙܒܢܐ ܂ ܣ̇ܠܩ ܠܡ ܗ̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܂ ܕܫܐܠܬX X ܂ ܠܦܘܪܩܢܢ X ܗܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܪܙܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܒܦܠܐܬܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܡ̇ܢ ܝܕܥ̇ܬ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܕܥ ܐܟܡܐ ܕܐܬܝܕܥ̇ܬ ܂ ܗܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܪܙܐ ܝ ܒܥܒܕܐ ܕܝܢ ܠܚܪܬܐ ܂ ܐܘ ܐܠܗܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܕܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܥܢܝܕܝܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܢܘܢܡܟ ܩܡ̣ܘ ܘܩܝ̇ܡܝܢ ܃ ܗܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܛܝܒܘܬܐ ܂ ܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܕܐܒܐ ܒܚܘܒܐ ܂ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܝ ܂ ܘܚܕ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܡܚܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܡܟܬܪ ܂ ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܐ ܒܐܪܥܐ ܫܝXܠܐܝܬ ܃ ܗ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܃ ܬܘܒ ܝܝ ܕܝܢ ܒܕܢܚܗ ܬܪܝܢܐ ܘܒܩܝܡܬܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܪܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܥܫܢܬ̤ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܂ ܘܥ̇ܫܢܐ ܂ ܗܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܥܡܠܘܗܝ̈ ܫܘ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܬܓܠܝܢ̈ ܠܗ ܟܣܝܬܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܩܠܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܠܐܚܒ ܂ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܦܗ ܚܘܝ ܂ ܕܗܘ̤
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܨܠܘܬ ܐ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܩܪܒܐ ܡܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܙܟܘܬܗ ܂ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܣܛܢܐ ܐܡ̇ܪܢܐ ܘܡܘܬܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܨܠܘܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܝ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܝܗܝܢ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ̣ ܒܫܬܩܐ ܡܥܕܪܝܢܝ ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܩܝܢܬܗ̈ ܝ ܗܕܐ X ܡܐܬܝܬܐ ܡܛܦܣ ܂ ܘܗܘܠܠܐ ܐܚܪܢܐ ܡܐܬܝܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܩܝܢܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪܝܢ ܗܘܠܠܐ̈ ܩܝܢܬܐ̈ X ܡܪܙܙܝܢܢ ܂ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܬܡܗܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܘܫܬܝܩܝܢ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܡܕܒܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܡ ܡܬܡܠܝܐ ܃ ܩܪܝܢܐ ܕܫܠܝܚܐ ܂ ܕܟܗܢܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܚܒܢ ܂ ܕܠܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܚܠܦܝܢ ܆ ܘܦܘܪܩܢܗ ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܘܐܬܬܠܚ ܫܛܪ ܚܘܒܝܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘܝܢܢ ܙܟܝ̇ܐ ܒܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܫܡܝܐ ܕܬܠܬܐ ܐܬܚܛܦ ܂ ܩܫܝܫܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܗ̤ܘ ܡܡܠܐ ܕܘܟܬ ܡܪܢ ܂ ܬܠܬ ܙܒܢܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܠܗ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܝܬ ܬܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܐܝܬ ܬܡܢ ܘܥܐ ܂ ܘܐܢ ܐܝܬ ܙܘܥܐ ܃ ܐ ܬ ܡ̇ܢ ܒܙܘܥܐ ܇ ܆ ܗ ܂ ܐ ܂ ܘܕܠܐ ܙܘܥܐ ܠܐ ܡܬܗܘܢܢ ܫܘܚܠܦX ܃ ܘܐܢܗܘ̣
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܢܥܒܕ ܠX ܫܘܪܝܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܡ̇ܢ Xܪܟܐ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܂ ܐܘ ܒܩܠܐ̈ ܐܘ ܒܦܫܝܛܐ̈ ܂ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ