simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܪܫ̣ܡ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܡ̇ܢ 7ܥܕܡܐ ܠܬܪܘܢܘܣ ܐܠܗܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡܥܒܕ ܂ ܒܫܘܪܐ ܡ̇ܢ ܂ ܒܫܦܝܪܘܬ -
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡܘܬܗ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܫܓܢܝ ܗ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐ ܂ ܒܚܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܟ ܂ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܥܠ ܙܒܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܫܡܥ ܂ ܒܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܬܒܘ ܘܫܠܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܦܪܘܩܢ ܆ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܡ̇ܢ ܃ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܐܡܪ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܚܕܒܫܒܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܪܢ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܃ ܕܐܢܝܚܢܢ ܠܕܘܒܪܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܕܢܝܐܝܠ ܂ ܐܫܥܝܐ ܡ̇ܢ ܃ ܕܚܙ̇ܝܬ ܠܡܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܪܬܝܢ̈ ܃ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܃ ܡܛܠ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗ̇ܝ ܕܫܠܘ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܃ ܡܛܠ ܙܟܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܫܐ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܢܬܥܗܕ ܘܢܫܐܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܝX ܕܟܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܕܐ ܂ ܠܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܐܘܣܒܝܣ ܆ ܟܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܢܐܡܪ ܂ ܝܒܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܢܝܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܥܒܕܐ ܒܚܙܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܝ ܘܟܐܢܐܝܬ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܛܒܐ