simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟ ܕܠܥܒܕܐ ܒܚܙܬܐ ܫܓܝܫܬܐ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܘܡܠܐ̈ ܙܥܝܦܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܝܫܐ ܕܣܥܘܪܘܬܗܘܢ ܗܟܢܐ ܚܘܝ ܨܐܕܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐ ܂ ܟܕ ܠܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܡܟܬܪ ܂ ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܐ ܒܐܪܥܐ ܫܝXܠܐܝܬ ܃ ܗ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܢ̇ܘܢ ܝܬܝܪ ܡܦܣܝܢ ܒܢܒܝܐ̈ ܘܒܣܗܕܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܡܝܬܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܗܢ̇ܘܢ ܝ ܓܘܝܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡܢ ܥܬܝܩܬܐ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܬܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܚܪܢܐ ܡܣܟܢܐ ܂ ܘܗܢܐ ܚܟܝܡܐ ܗܘ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܘܡܟܐ̈ ܂ ܝ ܟܕ ܢܦ̇ܩܝܢ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܩܢ̇ܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܘܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܦ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܬܒܐ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܝܝ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܘܬܗ ܂ ܟܕ ܦܠܓ ܡܠܦܢܘܬܗ ܠܐܪܒܥܐ ܦܘܠܓܐ̈ ܂ ܒܙܒܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܨܠܘܬ ܐ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܩܪܒܐ ܡܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܙܟܘܬܗ ܂ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܣܛܢܐ ܐܡ̇ܪܢܐ ܘܡܘܬܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܕܘܡܝܐ ܕܡܪܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܬܪܝܢ ܐܝܩܪܐ̈ ܦܪܫܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܗܢ̇ܘ ܡ̇ܢ ܂ ܝܝ ܡܘܬܒܐ ܕܢܫܐ̈ ܡܘܬܐ ܡܪܙܙ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܠܗ̇ ܠܟܗܢܘܬܐ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܝܟ ܡܪܢ ܝܬ̇ܒ ܒܪܫ ܒܘܣܡܐ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܝܬ̇ܒܝܢ ܒܒܝܡ ܝ ܘܫܡ̇ܥܝܢ ܡܐܡܪܐ ܂ ܟܕ ܒܗܕܐ ܡܚܘܐ ܃ ܕܗ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܚܒܢ ܂ ܕܠܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܚܠܦܝܢ ܆ ܘܦܘܪܩܢܗ ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܘܐܬܬܠܚ ܫܛܪ ܚܘܒܝܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘܝܢܢ ܙܟܝ̇ܐ ܒܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܢܐܡܪ ܂ ܝܒܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܂ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܬܬܦܢܐ ܫܐܠܬܢ ܂ ܘܡܢܐ ܥܡ ܩܘܡܐ ܕܚܫܐ ܘܚܦܝܛܘܬ ܐ ܂ ܢܒܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܐ̇ ܕܡܪܢ ܝܝ ܫܘܠܡ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܝ ܫܘܪܝ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬ -ܒ ܫܘܪܝ ܫܒܘܥܬܐ ܂ ܘܐܢܗܘ̣
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܘܟܬ ܡܪܢ ܡܡܠܐ ܃ ܠܐ ܢܬܚܙܐ ܥܕܟܝܠ ܫܘܘܕܝܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܕܢܥܒܪ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܂ ܕܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܡܛܠ ܙܟܪܝܐ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܢ̣ܚ ܢܘܗܪܗ ܡ̇ܢ ܠܗܢܐ ܂ ܦܩ̣ܕ ܕܢܫܬܩܘܢ ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܬܬܒܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܫܠܘ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܒܪ ܠܠܘܚܐ̈ ܕܐ ܬܝ ܂ ܡܛܠ ܕܙܟ̣ܐ ܣܛܢܐ ܘܢܦ̣ܠ ܥܡܐ ܂ ܗܢܐ ܕ ܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܫܘܐ ܨܘܡܐ ܠܨܘܡܐ ܂ ܘܕܝܬܩܐ ܠܕܝܬܩܐ ܂ ܗܘ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܕܐܢܝܚܢܢ ܠܕܘܒܪܗ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܃ ܕܥܡ ܢܝܚܬܐ ܕܕܘܒܪܗ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܪܝܢܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܒܝܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܒܗ ܂ ܘܗܢܐ ܫܠܝܚܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܢܚܐ ܂ ܒܝܬ ܩܪܘܝܐ̈ ܕܒܓܒܐ̈ ܕܝܡܝܢܐ ܘܣܡܠܐ ܂ ܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܃ ܬܘܒ ܝܝ ܕܝܢ ܒܕܢܚܗ ܬܪܝܢܐ ܘܒܩܝܡܬܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܪܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܥܫܢܬ̤ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܂ ܘܥ̇ܫܢܐ ܂ ܗܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܣܒܪܝܬܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܣܒܪܝܬܘܢ ܕܐܢܐ ܡܩܛܪܓܢܐ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܬܫܡܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܒܝܬ ܦܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܡܗܦܟܝܢ ܥܡ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܨܠܝܢ ܩܕܡܝܬ ܗܟܢܐ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟ ܪܦܦ ܥܝܢܐ ܒܩܪܢܐ ܐܚܪܝܬܐ ܟܕ ܬܩܪܐ ܂ ܘܢܩܘܡܘܢ ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܕܚܪܝܦܐܝܬ