simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit 7ܥܕܡܐ ܠܬܪܘܢܘܣ ܐܠܗܝܬܐ ܥܐ̇ܠܝܢ ܂ ܗܘܦܕܝܩܢܐ̈ ܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܛܟܣܐ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܡܕܒܪ ܂ ܗܟܢܐ ܘܗܫܐ ܪܫ̣ܡ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܢܐܡܪ ܂ ܝܒܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܂ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܬܬܦܢܐ ܫܐܠܬܢ ܂ ܘܡܢܐ ܥܡ ܩܘܡܐ ܕܚܫܐ ܘܚܦܝܛܘܬ ܐ ܂ ܢܒܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܥܡܐ ܂ ܚܕ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܩܘܕܫܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܝܐ̇ܐ ܒܫܠܡܘܬܐ ܃ ܐܘܕܥܘ ܥܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܪܒܐ ܗ̣ܘ ܕܥܡ ܣܛܢܐ ܂ ܘܟܠܗ ܒܚܫܐ ܡܦܩܝܢܢ ܂ ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܥܡܗ ܒܐܪܙܐ ܂ ܐܘܫܥܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܥܐܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܨܘܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܐܠܬܐ̈ ܕܥܠ ܦܘܢܝܐ ܫܐ̇ܠܝܢ ܂ ܐܟܡܢ ܕܒܫܘܠܡܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܨܠܘܬܐ̈ ܦܪܫܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܝܘܡܐ ܘܡܐܟܠܬܐ̈ ܂ ܨܠܘܬܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܬܐܘܡܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܫ̣ܡܥܘ ܂ X ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܘܚܒܪܗ ܂ ܠܫܘܪܪܗ̇ Xܩܝ̇ܡܬܐ ܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܩܕܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܟܝܢܐ ܡܫܘܕܥ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܗܢ̇ܘܢ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗܘܢ ܡܪܝܐ ܩܪ ܬܟ ܂ ܩܕܡܝܐ