simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܘ̇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܓܕܫܢ̈ ܒܟܝܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܐ ܐܫܪ ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܐ ܠܡܠܐܟܐ ܂ ܐܠܐ ܂ ܐܦ ܡܓܥܪ ܓܥ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܒܗ ܂ ܐܢܗܘ̣
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܠܝܬܐܝܬ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܂ ܐܦ ܕܝܢ ܨܝܕ ܡܘܫܐ ܘܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܃ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܫܬܡܫ ܐܪܙܗܝܢ ܬܘܒ ܠܘܬ ܢܘܚ ܃ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܕܚܙ̇ܝܬ ܠܡܪܝܐ ܝܬ̇ܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܆ ܘܣܪܦܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܝX ܪܘܚܢܐ̈ ܃ ܐܫܥܝܐ ܐܡ̇ܪܢܐ ܘܕܢܝܐܝܠ ܂ ܐܫܥܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܢܒܝܘܬ ܐ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܒܚܙܬܐ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐ̈ ܐ ܘܒܐܣܟܡܐ̈ ܢܬܚܘܐ ܠܗ̇ ܒܪܘܝܢ ܘܝܨܘܦܢ ܂ ܒܙܒܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܦ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܬܒܐ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܝܝ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܘܬܗ ܂ ܟܕ ܦܠܓ ܡܠܦܢܘܬܗ ܠܐܪܒܥܐ ܦܘܠܓܐ̈ ܂ ܒܙܒܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗ̣ܘ ܕܚܫܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܗܐ ܚܐ̇ܫ ܂ ܢܚܫ ܥܡܗ ܂ ܒ̇ܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܢ ܂ ܢܩܘܡ 0ܟܠܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܂ ܒܚܫܐ ܘܒܚܦܝܛܘܬ ܐ ܂ ܒܚܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܚܒܢ ܂ ܕܠܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܚܠܦܝܢ ܆ ܘܦܘܪܩܢܗ ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܘܐܬܬܠܚ ܫܛܪ ܚܘܒܝܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘܝܢܢ ܙܟܝ̇ܐ ܒܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܬܒܘ ܘܫܠܘ ܂ ܒܡܨܥܝܬ ܐ ܫܠܘ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܂ ܢܩܘܡ ܡ̇ܢ ܃ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܕܕܢ̣ܚ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܡܫܡܥ ܂ ܒܩܕܡܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܫܦܝܪܘܬ - ܂ ܒܥܣܝ̇ ܝܢ X X - ܂ XX Xܬܣܝ ܝܙ ܢܘܣܐ̈ ܝXܝ ܝ̇ ܡ̇ܢ ܂ ܘܙܩ̇ܬ 3ܠܢܟܝܢܐ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܝܢܐ ܡܥܕX ܠܡܥܒܕ ܂ ܒܫܘܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܝܬ ܒܦܓܪܗ ܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ ܒܬܪ ܝ ܡܘܠܝ ܝܚܝܕܝܘܬ ܐ ܆ ܘܡܣܟܐ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܕܠܓܠܝܢܐ ܡܫܬܘܝܢ ܂ ܗܘܠܠܐ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܃ ܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܫܕܪX ܝܝ ܕܥܠܝܟܘܢ ܕܗ̇ܘ ܡܪܐ ܐܝܙXܝܢ ܕܬܡܢ ܝܬܒ ܂ ܡ̇ܢ ܡܗܦܟܝܢ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܠܡܕܒܚܐ ܘܣ̇ܓܕܝܢ ܂ ܟܕ ܡܚܘܝܢ ܆ ܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܗܢܐ ܘܪܘܚܢܐ̈ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܆ ܒܩܢܟܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܂ ܥܡܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܡܫܝܚܐ ܡܡܠܐ ܒܥܕܬܐ ܂ ܗܟܢܐ2 ܝ-ܝ ܪܫ̇ܡ ܗܪܟܐ ܃ ܕܐܠܗܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܬܫܡܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܒܝܬ ܦܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܡܗܦܟܝܢ ܥܡ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܨܠܝܢ ܩܕܡܝܬ ܗܟܢܐ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܢܚܬ ܒܪܘ ܢ ܂ ܝܝ ܘܟܕ ܕܡܘܬܐ ܗܘ̣ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܟܠ ܚܕܐ ܥܕܬܐ ܂ ܟܕ ܦܪܥܝܢ ܥܠܬܐ ܗܟܢ ܂ ܕܐܢܗܘ̣
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܝܬ ܒܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܚܛܝܬ ܐ ܃ ܗܠܝܢ ܡܝܬܘ ܒܪܘܡܪܡܐ ܡ̇ܢ ܐܕܡ ܘܡܝܬ ܂ ܒܗ ܢܬܕܟܪ ܙܟܘܬܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܡܘܬܗܘܢ ܂ ܕܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܨܠܘܬ ܐ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܩܪܒܐ ܡܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܙܟܘܬܗ ܂ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܣܛܢܐ ܐܡ̇ܪܢܐ ܘܡܘܬܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܝܟ ܡܪܢ ܝܬ̇ܒ ܒܪܫ ܒܘܣܡܐ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܝܬ̇ܒܝܢ ܒܒܝܡ ܝ ܘܫܡ̇ܥܝܢ ܡܐܡܪܐ ܂ ܟܕ ܒܗܕܐ ܡܚܘܐ ܃ ܕܗ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܥܡܠܘܗܝ̈ ܫܘ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܬܓܠܝܢ̈ ܠܗ ܟܣܝܬܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܩܠܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܠܐܚܒ ܂ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܦܗ ܚܘܝ ܂ ܕܗܘ̤
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܩܝܡ ܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܐܚܪܢܐ · ܟܗܢܘܬ ܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܙܘܪܒܒܠ ܡ̇ܢ ܂ ܐܦ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝX ܢܒܝܐ̈ ܂ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܬܢܒܝܢ ܂ ܕܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܘܟܬ ܡܪܢ ܡܡܠܐ ܃ ܠܐ ܢܬܚܙܐ ܥܕܟܝܠ ܫܘܘܕܝܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܕܢܥܒܪ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܂ ܕܗܢܐ