simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܢܣ̇ܒ ܢܐܙܠ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܡܫܡܫܢܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܥܡܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܦ ܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܨܠܝܒܐ ܃ ܟܪܘܒܐ ܕܛܥܝܢ ܡܪܟܒܬܐ ܃ ܐܡ̇ܪ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܡܩܒܠ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܠܝ ܡܩܒܠ ܡܩܒܠ ܠܡܢ ܕܫܠܚܢܝ ܡ̇ܢ ܒܗܘܢ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܫܦܪܝܢܢ ܃ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܒܪ ܠܠܘܚܐ̈ ܕܐ ܬܝ ܂ ܡܛܠ ܕܙܟ̣ܐ ܣܛܢܐ ܘܢܦ̣ܠ ܥܡܐ ܂ ܗܢܐ ܕ ܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܫܘܐ ܨܘܡܐ ܠܨܘܡܐ ܂ ܘܕܝܬܩܐ ܠܕܝܬܩܐ ܂ ܗܘ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܡܩ̣̇ܒ̤ܠ 3ܠܗ ܪܘܫܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܐܙܠ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܆ ܦܘܩܘ ܡܢ ܛܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܝ ܬܘܒ ܒܪ ܙܘܓܗ ܡܝܟܐܝܠ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܫܩܝܠܐ ܠܗ ܡܥܡܘܕܬ ܐ ܢܐܙܠ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܕܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ ܗܢ̇ܘܢ ܪܘܚܢܐ̈ ܂ ܩ̇̇ܥܐ ܢܛܪ ܛܟܣܐ ܓܒܪܝܠ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܛܘܦܢܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܕܣܩ ܡ̇ܢ ܥX ܣܝܚܘܢ ܘܥܘܓ ܂ ܡܬܚܫܒ ܥ̇ܘܠܐ ܂ ܒܝܫܬܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܘ̣ܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܕܝܬܩܐ ܂ ܗܘ̣ܝܘ ܕܡܦܠܓ ܕܫܢܐ̈ ܝ ܕܡܪܗ ܂ ܡ̇ܢ ܐܦ ܟܣܐ ܢܣ̇ܒ ܠܗ ܡܫܡܫܢܐ ܕܩܕܫ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܝܠ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܦܣܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܘܠܐ ܐܬܓܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܥܡܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܗܢ̇ܘܢ ܕܒܗ̇ ܝܬܒܝܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܒܝܡ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܨܥܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܘܡܝܐ ܕܡܪܢ ܃ ܘܠܐ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܂ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܩ̇ܪܒ ܟܗܢܐ ܐܚܪܢܐ ܃ ܘܝܗ̇ܒ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܩܕܫ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܢܥܒܕ ܠX ܫܘܪܝܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܡ̇ܢ Xܪܟܐ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܂ ܐܘ ܒܩܠܐ̈ ܐܘ ܒܦܫܝܛܐ̈ ܂ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܫܡܝܐ ܕܬܠܬܐ ܐܬܚܛܦ ܂ ܩܫܝܫܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܗ̤ܘ ܡܡܠܐ ܕܘܟܬ ܡܪܢ ܂ ܬܠܬ ܙܒܢܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܠܗ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܢ̇ܘܢ ܝܬܝܪ ܡܦܣܝܢ ܒܢܒܝܐ̈ ܘܒܣܗܕܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܡܝܬܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܗܢ̇ܘܢ ܝ ܓܘܝܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡܢ ܥܬܝܩܬܐ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܚܙܬ̣ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܂ ܕܡܫܪܝܢ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ ܂ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܪܡܐ ܗܕܐ ܝ ܕܝܬܩܐ ܕܡܠܝ ܓܒܪܝܠ ܡ̣ܢ ܛܟܣܗ ܕܡܝܟܐܝܠ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܬܩܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܢܚܠܘܛ ܢܦܫܗ ܥܡܗ ܡܝܟܐܝܠ ܃ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܐܬܩܕܫܘ ܒܥܡܠܐ̈ ܃ ܘܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܝX ܘܢܟܬܪܘܢ ܡ̇ܢ ܕܓ̣ܒܐ ܘܐܪܝܡ ܠܡܠܟܘܬܗ ܂ ܠܐ ܢܫܡܥܘܢܗ̇ ܥܡܐ ܃ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܕܘܒܪܐ ܚܕܬܐ ܕܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܡܠܟ ܒܥܠܡܐ ܂ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܕܝܢ ܝ ܡܫܡܫܝܢ ܬܪܝܢ ܗܘܠܠܐ̈ ܒܩܠܐ̈ ܕܡܪܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܐܘ ܟܕ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܨܒܐ ܡ̇ܢ ܂ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܫܒ̣ܩ ܐܢܝܢ ܕܠܐ ܢܘܗܪܐ ܂ ܐܘ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܕܘܡܝܐ ܕܡܪܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܬܪܝܢ ܐܝܩܪܐ̈ ܦܪܫܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܗܢ̇ܘ ܡ̇ܢ ܂ ܝܝ ܡܘܬܒܐ ܕܢܫܐ̈ ܡܘܬܐ ܡܪܙܙ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܠܗ̇ ܠܟܗܢܘܬܐ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܣܒܪܝܬܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܣܒܪܝܬܘܢ ܕܐܢܐ ܡܩܛܪܓܢܐ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܢܐ ܢ̇ܦܩܝܢ XܘܒX ܒXܝX ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܓܘܢܐ ܥܣܝܪܝܐ ܃ ܘܫܒܝܥܝܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡܢܬܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ