simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܪܡܐ ܗܕܐ ܝ ܕܝܬܩܐ ܕܡܠܝ ܓܒܪܝܠ ܡ̣ܢ ܛܟܣܗ ܕܡܝܟܐܝܠ ܂ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܬܩܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܢܚܠܘܛ ܢܦܫܗ ܥܡܗ ܡܝܟܐܝܠ ܃ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܒܪ ܠܠܘܚܐ̈ ܕܐ ܬܝ ܂ ܡܛܠ ܕܙܟ̣ܐ ܣܛܢܐ ܘܢܦ̣ܠ ܥܡܐ ܂ ܗܢܐ ܕ ܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܫܘܐ ܨܘܡܐ ܠܨܘܡܐ ܂ ܘܕܝܬܩܐ ܠܕܝܬܩܐ ܂ ܗܘ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܥܡܠܘܗܝ̈ ܫܘ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܬܓܠܝܢ̈ ܠܗ ܟܣܝܬܐ̈ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܩܠܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܠܐܚܒ ܂ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܦܗ ܚܘܝ ܂ ܕܗܘ̤
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܪܙܐ ܝ ܒܥܒܕܐ ܕܝܢ ܠܚܪܬܐ ܂ ܐܘ ܐܠܗܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܕܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܥܢܝܕܝܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܢܘܢܡܟ ܩܡ̣ܘ ܘܩܝ̇ܡܝܢ ܃ ܗܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܃ ܬܘܒ ܝܝ ܕܝܢ ܒܕܢܚܗ ܬܪܝܢܐ ܘܒܩܝܡܬܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܪܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܥܫܢܬ̤ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܂ ܘܥ̇ܫܢܐ ܂ ܗܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈ ܒܪܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܡܫܬܡܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܦ ܐܢܘܢ ܕܐܒܘܢ ܂ ܗܕܐ ܨ ܒ̣ܐ ܕܢܚܟܡ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܬܐܘܡܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܫ̣ܡܥܘ ܂ X ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܘܚܒܪܗ ܂ ܠܫܘܪܪܗ̇ Xܩܝ̇ܡܬܐ ܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܩܕܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܬܫܡܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܒܝܬ ܦܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܡܗܦܟܝܢ ܥܡ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܨܠܝܢ ܩܕܡܝܬ ܗܟܢܐ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܣܒܪܝܬܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܣܒܪܝܬܘܢ ܕܐܢܐ ܡܩܛܪܓܢܐ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܬܒܘ ܘܫܠܘ ܂ ܒܡܨܥܝܬ ܐ ܫܠܘ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܂ ܢܩܘܡ ܡ̇ܢ ܃ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܕܕܢ̣ܚ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܡܫܡܥ ܂ ܒܩܕܡܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܩܕܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܗ̇ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܂ ܕܒܦܠܓܗ ܝܝ ܕܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܐ ܢܕܥ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܛܠܬܗ 2ܡܙܥܩܐ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܟܠܬ̤ ܠܐܒܘܗ̇ ܘܠܐܠܗܐ ܂ ܠܐܒܘܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܓܢܒܬ̤ ܨܠܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܘܫܪܐ̈ ܡ̣ܢ ܪܚܝܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܫܪܝܪܐ ܂ ܗܝ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܨܥܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܘܡܝܐ ܕܡܪܢ ܃ ܘܠܐ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܂ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܩ̇ܪܒ ܟܗܢܐ ܐܚܪܢܐ ܃ ܘܝܗ̇ܒ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܩܕܫ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܨܠܘܬ ܐ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܩܪܒܐ ܡܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܙܟܘܬܗ ܂ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܣܛܢܐ ܐܡ̇ܪܢܐ ܘܡܘܬܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܕܐܢܝܚܢܢ ܠܕܘܒܪܗ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܃ ܕܥܡ ܢܝܚܬܐ ܕܕܘܒܪܗ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܪܝܢܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟ ܕܠܥܒܕܐ ܒܚܙܬܐ ܫܓܝܫܬܐ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܘܡܠܐ̈ ܙܥܝܦܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܝܫܐ ܕܣܥܘܪܘܬܗܘܢ ܗܟܢܐ ܚܘܝ ܨܐܕܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐ ܂ ܟܕ ܠܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫܡܫܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܢܝܣܢ ܫܪܝ ܒܗܘܝܗ ܕ̣Xܥܠܡܐ ܂ ܘܒܝܪܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܘܫܒܢܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܒܬܠܬܐ ܣܗܕܐ ܡܫܟܠܠ ܠܗ̇ ܠܝܪܚܐܝ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܨܠܘܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܝ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܝܗܝܢ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ̣ ܒܫܬܩܐ ܡܥܕܪܝܢܝ ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝ ܠܗܘܢ ܂ ܚܣܝܐ ܕܝܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܦܩܩܘܬܐ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܠܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܂ ܐ ܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܓܢܒܬ̤ ܨܠܡܐ̈ ܕܣ̇ܓܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܙܢܝܬ̤ ܡ̇ܢ ܙܪܥܐ ܫܪܝܪܐ ܂ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܢܟܠܬ̤ ܠܐܒܘܗ̇ ܘܠܐܠܗܐ ܂ ܠܐܒܘܗ̇