simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܪܙܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܬܡܢ ܡܛܦܣܝܢܢ ܃ ܙܪ ܂ ܩ ܕܐܟܡܐ ܕܬܡܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܩ̣ܥܐ ܃ ܘܪܘܚܐ ܢܚ̣ܬ ܠܐ ܝ ܝܕܥܢܝܗܝ ܂ ܘܐܢܗܘ̣
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܬܒܘ ܘܫܠܘ ܂ ܒܡܨܥܝܬ ܐ ܫܠܘ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܂ ܢܩܘܡ ܡ̇ܢ ܃ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܕܕܢ̣ܚ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܡܫܡܥ ܂ ܒܩܕܡܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܚ̇ܬ ܠܬܚܬ ܃ ܘܡܪܢ ܣ̇ܠܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܢܡܠܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܂ ܡ̇ܢ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܡ ܃ ܐܝܟ ܕܒܝܘܪܕܢܢ ܂ ܘܟܕ ܡܥܡܕ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܗ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܬܡܗܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܘܫܬܝܩܝܢ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܡܕܒܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܡ ܡܬܡܠܝܐ ܃ ܩܪܝܢܐ ܕܫܠܝܚܐ ܂ ܕܟܗܢܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܡܛܠ ܙܟܪܝܐ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܢ̣ܚ ܢܘܗܪܗ ܡ̇ܢ ܠܗܢܐ ܂ ܦܩ̣ܕ ܕܢܫܬܩܘܢ ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܬܬܒܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܫܠܘ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܦܣܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܘܠܐ ܐܬܓܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܥܡܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܗܢ̇ܘܢ ܕܒܗ̇ ܝܬܒܝܢ ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܒܝܡ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܘܟܬ ܡܪܢ ܡܡܠܐ ܃ ܠܐ ܢܬܚܙܐ ܥܕܟܝܠ ܫܘܘܕܝܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܕܢܥܒܪ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܂ ܕܗܢܐ