simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗ̣ܘ ܕܚܫܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܗܐ ܚܐ̇ܫ ܂ ܢܚܫ ܥܡܗ ܂ ܒ̇ܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܢ ܂ ܢܩܘܡ 0ܟܠܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܂ ܒܚܫܐ ܘܒܚܦܝܛܘܬ ܐ ܂ ܒܚܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܢܐܡܪ ܂ ܝܒܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܂ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܬܬܦܢܐ ܫܐܠܬܢ ܂ ܘܡܢܐ ܥܡ ܩܘܡܐ ܕܚܫܐ ܘܚܦܝܛܘܬ ܐ ܂ ܢܒܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܂ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܢܓ̇ܕܐ ܪܚܡܐ̈ ܂ ܗܢ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘܡܢܐ ܥܡ ܩܘܡܐ ܕܚܫܐ ܘܚܦܝܛܘܬ ܐ ܂ ܢܒܥܐ ܡ̇ܢ ܘܢܐܡܪ ܂ ܝܒܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗ̤ܘ ܡܩܒܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܂ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣ̇ܒ ܂ ܢ ܘܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܃ ܬܘܒ ܝܝ ܕܝܢ ܒܕܢܚܗ ܬܪܝܢܐ ܘܒܩܝܡܬܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܪܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܥܫܢܬ̤ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܂ ܘܥ̇ܫܢܐ ܂ ܗܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܟܝܢܐ ܡܫܘܕܥ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܗܢ̇ܘܢ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗܘܢ ܡܪܝܐ ܩܪ ܬܟ ܂ ܩܕܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܣܒܪܝܬܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܣܒܪܝܬܘܢ ܕܐܢܐ ܡܩܛܪܓܢܐ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܦ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܬܒܐ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܝܝ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܘܬܗ ܂ ܟܕ ܦܠܓ ܡܠܦܢܘܬܗ ܠܐܪܒܥܐ ܦܘܠܓܐ̈ ܂ ܒܙܒܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܢܦܫܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܡܕܝܢ ܩܕܝܡܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܠܦܓܪܐ̈ ܂ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܠܢܦܫܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܐܘ ܠܦܓܪܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܂ ܝܝ ܘܐܢ ܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܫܡܝܐ ܕܬܠܬܐ ܐܬܚܛܦ ܂ ܩܫܝܫܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܗ̤ܘ ܡܡܠܐ ܕܘܟܬ ܡܪܢ ܂ ܬܠܬ ܙܒܢܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܠܗ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܥܬܝܩܬ ܐ ܪܙܙܬ̤ ܥܕܬ ܐ ܃ ܘܡ̣ܢ 3ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܀ ܡܬܐܡܪܐ ܥܘܢܬܐ ܗܕܐ ܂ ܡܛܠ- ܬܪܬܝܢ̈ ܃ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܐܘ ܟܕ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܨܒܐ ܡ̇ܢ ܂ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܫܒ̣ܩ ܐܢܝܢ ܕܠܐ ܢܘܗܪܐ ܂ ܐܘ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝ ܠܗܘܢ ܂ ܚܣܝܐ ܕܝܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܦܩܩܘܬܐ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܠܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܂ ܐ ܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܛܠ ܕܗ̤ܘ ܡܪܢ ܐܠܦܗ̇ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܂ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܪܗܛܪܐܝܬ ܦ̣ܣܩ ܕܬܗܘܐ ܫܘܪܝ ܬܫܡܫܬܢ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܨܒܝܢܗ ܒܛܒܬܐ ܨܒ̇ܐ ܘܒܡܟܝܟܐ̈ ܥܡ̇ܪ ܃ 2ܩܢܘ ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܢܒܝܐ ܂ ܐܠܐ ܒܢܝܚܐ ܘܒܡܟܝܟܐ ܕܐܢܫܐ̈ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈ ܒܪܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܡܫܬܡܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܦ ܐܢܘܢ ܕܐܒܘܢ ܂ ܗܕܐ ܨ ܒ̣ܐ ܕܢܚܟܡ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܬܫܡܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܒܝܬ ܦܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܡܗܦܟܝܢ ܥܡ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܨܠܝܢ ܩܕܡܝܬ ܗܟܢܐ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit 7ܥܕܡܐ ܠܬܪܘܢܘܣ ܐܠܗܝܬܐ ܥܐ̇ܠܝܢ ܂ ܗܘܦܕܝܩܢܐ̈ ܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܛܟܣܐ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܡܕܒܪ ܂ ܗܟܢܐ ܘܗܫܐ ܪܫ̣ܡ ܂ ܡܫܡܫܢܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܛܘܦܢܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܕܣܩ ܡ̇ܢ ܥX ܣܝܚܘܢ ܘܥܘܓ ܂ ܡܬܚܫܒ ܥ̇ܘܠܐ ܂ ܒܝܫܬܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܟܠܬ̤ ܠܐܒܘܗ̇ ܘܠܐܠܗܐ ܂ ܠܐܒܘܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܓܢܒܬ̤ ܨܠܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܘܫܪܐ̈ ܡ̣ܢ ܪܚܝܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܫܪܝܪܐ ܂ ܗܝ̇