simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist 11ܕܫ̇ܪܐ 12ܦܘܩܕܢܐ̇ ܂ ܐܘ 13ܥܬܝܩܐ̣ ܐܘ ܚܕܬܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܠܚܛܗX ܝ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܒܢܦܫܐ ܂ ܘܠܐ ܟ̣ܠܐ ܡܘܬ ܐ ܡܢ ܟܘܠ
JacSer:Epist 2 ܕܠܐ ܪܚܡ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ̣ ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܂ ܪܬܚ25 ܡ̇ܢ ܒܪܚܡܬܐ 22 ܕܐܝܬܝܗ̇ X 2ܡܒܘܥܐ ܕܟܘܠ ܛܒܢ̈ ܐܡܪ ܂ ܕܟܘܠ
JacSer:Epist 2ܕܩܐܩ ܒܗ ܂ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܕܘܕ ܐܝܝ̇ܟܡܗ ܘܢܥܩܘܪ ܠܡܐܢܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܥܢܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܒܨܝܪ ܒ̣ܥܢܘܗܝ̈ ܗ̇ܘ
JacSer:Epist 2ܝܡ̣ܐ 3ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܚܛܝܐ̣ ܃ ܘܥܡ ܡܠܬܐ ܕܠܘܬܗX ܂ ܐܦ ܡܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܂ XXܝ X XX - ܕܝXܝXܠܢܐ X XX - ܠܫܘXܩܢX X X - ܬܐ̇ܒ ܃ ܘܡܛܠ
JacSer:Epist 31ܕܚ̇ܪܐ ܐܢܐ ܒܛܒܬܗ2ܝ̈ ܕܗܕܡܝ̣ ܂ 33ܡܢ ܚܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܝ ܡ̇ܢ 2ܘܪܚܝܩܐ Xܢ ܝ 2ܡܪ-ܡ 2 ܕܐܣܠܝܬ ܂ 30ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܨ ܂ ܪܐ̣ ܂ ܐ ܟ
JacSer:Epist X ܕܩ̣ܢܐ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̇̈ ܂ 7ܐܦܢ ܡܣ̣ܠܐ ܟܬܒܝܗܘܢ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܝ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܚܪܡ ܠܦܪܨܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܝܕ ܠܝܘܠܦܢܗ̣ܘܢ ܂ ܘܠܟܙ
JacSer:Epist ܐܚܣܪܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܕܬܠܐܘܗܝ ܒ-ܙܩܝܦܐ ܂ ܕܗܐ ܐܢܐ ܠܒܝܟܐ ܡ̇ܢ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝܝ ܐܚܣ̣ܪܘ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܩ̇ܕܚ̣ܘܢܝ ܒܦܪܙܠܐ ܂ 7ܐܘ ܠܗ
JacSer:Epist ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܫܬܒܚ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܡ ܡܠܬܗ̣ ܘܪܘܚܗ ܂ 0ܝ ܐܒܐ
JacSer:Epist ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܠܘ ܒܪܢܫܐ ܡܡܠܠ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ ܐܪܙܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܂ ܘܟܠ ܡܢ ܕܫ̇ܡܥ ܠܗ ܗܫܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘ
JacSer:Epist ܐܡܝܪܐ ܂ ܘܐܡܬܝ ܘܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܝܝ ܐܬܐܡܪܬ̣ ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܡ̇ܢ ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪܐ ܂ ܕܥ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܐܡܝܪܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܘܠܡ̇ܢ̣ ܘܡܛܠ
JacSer:Epist ܐܬ̣ܐ ܂ ܒܙܘܥܐ ܓܝܪ ܕܫ̣ܪܐ ܒܒܪܝܬܐ ܃ ܘܒܐܪܥܐ ܕܢܕܬ ܬܚܝܬ ܡ̇ܢ ܒܩܢܘܡܗ ܂ ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ ܕܡܢܘ̣ ܘܒܪ ܡܢܘ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܘܡܛܠ
JacSer:Epist ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒ̣ܕ ܠܗ̣ ܂ ܠܐ ܚܣ ܥܠܘܗܝ̇ ܂ ܟܕ ܒܗܠܝ̇ܢ ܡ̇ܢ ܂ ܠܝܘܬܪܢܗ ܕܝܘܣܦ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܐܠܗܐ ܕ ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܗܝܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܡܫܪ ܗܘ ܕܒXܪܥܐ ·X ܝ X ܐܚܝܕܐ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ 0ܝ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ̇ ܂ ܕܗ̇ܘ ·ܕܢܦ̣ܩ ܒܗ ܐܠܗܐ ܗܘ ܂ ܟܠ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܚܐܪ ܒܙܕܝܩܘܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܠܐ ܡ̣ܫܟܚ ܕܢ̇ܣܒܪ ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܂ ܆ ܐܝܟ ܐܘܪܩܥܬܐ ܗܝ ܕܟܦܣܢܝXܐ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܢ ܂
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܠܐ ܚ̣ܙܐ ܠܗ ܥܘܬܪܐ ܫܪܝܪܐ̣ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܠܗ̣ ܡܣܓܐ ܥܠܘܗܝ ܫܘܐܠܐ̈ ܂ ܝ X ܙ XXX ܡܫܡܪ ܡ̇ܢ ܘܗܐ ܐܕܪܟܬܘܢ ܒܪܚܡܬܗ̣ ܂ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ ܂
JacSer:Epist ܕܐ ܬܘܗܝ ܚܟܝܡܐ ܘܝܕ ܥܐ̣ ܂ ܕܢܠܒܘܟ ܫܪܪܐ̣ ܘܢܬܝܬܪ ܡ̇ܢ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪܗܘܢ ܂ ܡܕܝܢ ܡܪܝ̣ ܂ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܗ ܝܝ̇ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܐܝܠܝܕ ܡܢ ܐܕܡ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ̇ܬܐ ܕܓܘܐ ܂ ܘܡܘܗܒܬܐ ܕܐܬܝܗ̣ܒܬ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܐܝܬ ܠܟ ܩܕܡܝ̇ܟ̇ ܂ ܢܫܬܕܪ ܠܥܠܡ ܝ ܢܘܗܪܐ ܂ ܘܐܠܗܐ ܕܪܚ̇ܡ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܂ ܨܒܝܢܐ ܗܘܐ ܠܟ ܐܘ ܢܨܝܚ ܂ X ܙ ܝ X ܫܘܦ̣ܪܐ̤̈ ܕܟܠ
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܗܝܡܢܐ̣ ܂ ܕܓܠܝܐܝܬ ܝ ܕܠܐ ܟ̇ܘܚܕܐ 2ܢܡܠܠ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܂ ܗܕܐ ܕܡ̣ܟܪ ܦܛܪܘܣ ܠܙܩܝܦܐ ܂ ܘܡܢ · XX ܗܫܐ ܫܦܝܪ ܠܟܠ