simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܫ̇ܠܡ̣ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܕܪܘܫܥܐ ܂ ܘܪ̤ ܕܘܪܐ ܘܬ ܐܕܘܪܐ ܡ̇ܢ ܬܢ̇ܐ ܐܢ̣ܐ ܬܘܒ̣ ܂ 5ܕܡ̇ܚܪܡ ܢܣܛܘܪܝܣ̣ ܘܐܘܛܘܟܣX ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܒܡܥܠܗ ܠܫܝܘܠ ܫܪܝܗܝ ܠܐܣܝܪܐ ܂ ܝ ܗܘ ܡ̇ܢ ܂ ܬܪܥ ܣܝܓܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܂ ܒܚܫܘܗܝ̣̈ ܐܣܝ ܠܐܕܡ ܂ ܘܚܪܪܗ
JacSer:Epist ܝ ܐܢܬܝ̇ ܘܐܝܢܘ ܐܬܪܟܝ ܂ ܡܢܐ ܗܘ 7ܬܦܢܟܐ ܕܗܢܐ ܨܠܡܟܝ ܡ̇ܢ ܐܬܝ̣̇ܬܝ ܂ ܠܡ̇ܢ X ܕܡܝ̣ܐ ܐܢܬܝ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܡ̇ܐ ܠܟܝ ܒܪܬ
JacSer:Epist ܝ ܓܝܪ ܝ̇ܗܒ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܘ ܡܢ ܥܘܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܙܕܩܘܬܐ ܫ̣ܠܐ ܡ̇ܢ ܥܡ ܥܠ̣ܡܐ ܒܚܛܗܝܟ̈ ܂ ܡܝ̣ܬܐ ܗܘ̣ܝܬ ܘܠܘܝ ܡܝܬܐ ܒܛܝ̣ܢܐ ܂
JacSer:Epist ܝ ܕܓܠܐ̣ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܪܚܝܩ ܡܢ ܫܪܪܐ̣ ܘܬܒܥ20 ܡܘܡܬܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܕܓܠܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܚ̇ܛܝܐ ܒܚܛܗܐ ܒܠܥ̣ ܝ 1ܕܐܝܬܘܗܝ
JacSer:Epist ܝX ܘܡܐ [ܕܚܙ]ܝܢ ܡ̣ܐܟܘܠܬܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܗܠܝX ܘܡܫXܬ ܂ [ܐ ܡ̇ܢ ܠܗ ܐܝܟܐ ܠ ܂ ܗ̇ܝ̇ܕܛܠܡܝܢ ܒܪܘܪܒܬܐ̈ ܂ ܕܢܣܡܘܟ ܪܫܗ̣ ܂
JacSer:Epist ܝܝ ܐܚܣ̣ܪܘ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܩ̇ܕܚ̣ܘܢܝ ܒܦܪܙܠܐ ܂ 7ܐܘ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢ̣ܐ̈ ܘܝܩܪܘܗܝ ܂ ܠܗܘ ܡܪܐ ܟܝܙܐ̈ ܕܐܙܕܩܦ ܂ ܐܘ ܠܝ
JacSer:Epist ܟܠ ܟܬܒܝܢ̇̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ̇ ܐܝܬܝܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܘܡܒ̣ܥܕ ܘܡ̇ܥܠܝ ܡ̇ܢ ܘܦܘܡܐ ܕܡ̇ܦܩ ܦܬܓܡܐ̈ ܂ ܘܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܡܪܟܒܝܢ ܡ[ܫܬܡܥ]ܝܢ
JacSer:Epist ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܠܕܒܚܐ ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܡ̣ܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܐܠܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܕܒܣܪܐ ܕܢܬ ܫ ܡܢ ܚܝܘܬ ܐ̣ ܠܐ ܬ ܐܟܘܠ ܂ ܒܣܪܐ ܕܢܬ ܂ ܫ
JacSer:Epist ܠܒܪ ܂ ܒܝܢܐ ܢܦܠ ܠܗ ܘܡܫܬܪܐ ܂ ܘܡXܒܣܪܝܢ̈ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܐܢܫܐ ܂ ܐܢ ܗܘ̇ܝܐ ܪܦܝܘܬ ܐ ܡܢ ܠܓܘ ܃ ܘܫܡܐ ܫܐܝܠܐ ܂ X ܙ ܃
JacSer:Epist ܠܡ X ܕܩܡ̣ ܂ 7ܢܙܕܗܪ ܕܠܐ ܢ̇ܦܠ ܂ ܐܢ ܝ- ܝ X ܓܝܪ ܝ ܚܬܝܪ ܝ ܕܩܡ ܡ̇ܢ ܚܒ̣ܬ ܂ ܘܬܦܠ ܒܓܘܡܨܐ ܕܚܬܝܪܐ̈ ܥܠ ܕܚܙܬ 1ܕܠܐ ܐܙܕܟܝܬ ܂
JacSer:Epist ܡܩܪܒ̣ ܂ ܬܗܘܐ ܠܗ̣ ܠܚܝܒܘܬܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܘܕܥ ܝܝ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܫܒܩܗ ܠܡܪܘܕܐ ܂ ܒܝܬ ܦܘܠܓܐ̣̈ ܂ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥ̇ ܥܡ
JacSer:Epist ܥܒ̇Xܝܢ ܩXܒܐ ܥܡ ܫܦܝ ܐ̣ ܂ ܣܓܝ ܢܬܦܝܢ ܠܗ ܠܗܘܢX ܂ ܪ ܂ ܢܦܘܩ ܡ̇ܢ ܘܕܝXܠXܢX ܢXܝܝXXܢ̈ ܃ ܘܪXܝܢ̈ ܡܨXXܗܘܢ̈ ܂ ܘܠܐ ܫܠܝܢ
JacSer:Epist ܥܠܝܡܬܐ̣ ܕܠܐ ܪܓܝܫܐ ܒܙܘܘܓܐ ܂ ܘܡ̇ܢ X· XXX· ܕܗ̇ܟܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ̣ ܒܡܘܠܕܗ 2ܬܪ̣ܝܝܐ ܂ ܕܐܬ̣ܝܠܕ
JacSer:Epist ܦܬܘܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܐܠܐ ܕܢܗܘܘ ܡܥܒܪܢ ܠܗ ܟܗܢܐ̇̈ ܂ ܠܡܣܡ ܡ̇ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܠܚܡ ܐܦܐ ܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣ̣ܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܢܚܕ
JacSer:Epist ܪ ܂ ܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ̈ ܥܒܕܐ̇̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܐܣܘܪ ܚܨܘܗܝ̣̈ ܘܢ̇ܥܒܪ ܢܫ̇ܡܫ ܐܢܘܢ ܂
JacSer:Epist ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܢܐܩ̇ܕ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܬXܝXܢܐ ܂ ܝX ܕܟܠܐ ܕܠܐ ܢܐܙ̇ܠ ܠܓܗܢܐ ܕܢܝ ܪܐ ܂ ܘܠܐ ܫܘܠܡ
JacSer:Epist ܬܪܝܢ̈ ܥܘܒܝܢ̈ ܂ ܚܕ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ̣ ܘܕܝܘܡܢ ܠܕܬܟ ܂ ܚܕ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܬܡܢܐ ܬܪܝܢ̇̈ ܂ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܚܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܝܠܕܐ̣