simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܢܣܛܪܝܣ ܝ ܘܠܝܘܠܦܢܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܃ ܨܒ̣ܐX ܕܩ̇ܦܚ ܐܠܘ ܐܬܡ̣ܝܝ̣ ܂ ܘܗܢܐ ܡܚ̣ܪܡ ܗܘ
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܝ ܂ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܦܫ̇ܝܩ ܗܘ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܒܡܪܥܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܂ ܝܕܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܚ ܂ ܟܝܡܘܬܟ ܂ ܕܟܠ
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܘܠܢܗ · · ܙܩܝܦܐ̇ ܂ ܢܗܘܐ ܬܟܝܠ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܡ̇ܢ ̤ܥܩܘܒ Xܦܣܩܦܐ ܕܒܛܢܢ ܀ ܠܡܚܘܬ̈ ܐ ܡܢ ܓܘܫܡܗ̣ ܂ ܗܟܢܐ
JacSer:Epist ܕܐܪܓܫ ܒܗ] ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܂ ܢܬܒ̣ 5ܥܠ ܣܒܪܗ ܒܕܡ̣ܘܬ[ܟܘܢ ܂ ] ܡ̇ܢ ܕܢܚܘܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܗ̣ ܂ [ܢܦ[ܘ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܟܘܬ[ܟ[ܘܢ ܂
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ 1 ܕܚܪܥܐܝܬ ܘܨܢܝܥܐܝܬ ܃ ܘܒ-ܚܟܡܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܢܝܢܐ̣ ܂ ܘܕܢܗܠܟܘܢ ܒܗ̇ ܠܐ ܕܥܝܢ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܐܟܘܠ ܡܢ ܠܚܡܐ ܕܩܘܕܫܐ̇ · ܢܬ̇ܕܟܐ ܘܢܐܟܘܠ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܕܢܬܚܙܘܙܐ ܢ̣ܛ ܂ ܪ ܢܡܘܣܐ ܂ ܟܕ ܠܘ ܢܡܘܣܐ ܦܩ̣ܪ ܂ ܂ ܕܟܠ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܒܨ ܂ ܘܗܝ ܂ 5ܐܘ ܡܢ ܕܪܢܐ ܕܢܦܠܓܝ̇ܘܗܝ ܂ 17ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܠܗ ܝ ܠܡܫܝܚܐ ܡܚܪܡ ܗܘ ܂ ܐܦ ܐܠܘ ܠܐ ܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܐܘ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܘ̇ܣܦ ܡܕܡ̇ ܂ ܐܘ ܕܢܒܨܘܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ X X ܡ̇ܢ ܝܝ ܡܢ ܝ ܐܒܘܗܝܝ ܩܕ ܫܐ ܝ ܘܡܢ ܪܘܚܗX 1ܕܫܪܪܐ ܂ ܐܘ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܚܘܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܗ̣ ܂ [ܢܦ[ܘ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܂ ܝܬܒ ܂ ܝܢ ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܝܝ ܟܕ ܠܐ ܡܥܩ̇ܒܝܢ ܂
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܦܢ̇ܘܚ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܂ ܝ ܘܡܛܠ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܒܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܂ ܘܚܙܬܐ 3ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܫܪܪܐ̇ ܂ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܐܫܟܚ ܂ ܚܠܦ ܙܢܝܐ̣̈ ܩܕܫܐ̈ ܂ ܚܠܦ ܙܠܝܠܐ̣̈ ܡ̇ܢ ܂ ܘܒܟܘܢ ܡܚܘܐ ܠܐܒܘܗܝ̣ܝ ܕܠܘ ܡܓܢ ܡܝܬ ܂ ·X ܝܝ ܐܠܐ̣
JacSer:Epist ܕܒܗܕܐ ܪܚܡܬܐ ܐܬܬܚܕ ܂ ܠܐ · X ܥܠ ܢܡܘܣܐ̇ ܐܣܬܢܩ ܝ ܡ̇ܢ 12ܢܛܪܐ ܠܐܢܫ 13ܡܢ ܣܘܓܦܢܐ̣ X 1ܪ̣ܚܡXܐ ܕܐܠܗܐ 10ܘܟܘܠ
JacSer:Epist ܕܒܥ̇ܐ ܕܢ̣ܚܘ̇ܪ ܟܐܢܐܝܬ ܝ ܒܪܗ̣ܛܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̇̈ ܂ ܘܥܒܝܕ ܐܢܬ ܚܙܘܢܐ ܫܦܝܪܐ̇ ܂ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܒܨ ܂ ܪ ܗܘ ܡܢ ܪܘܚܐ̣ ܂ ܘܗܐ ܟܬܝܒ̣ ܇ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܝܩܪ ܠܒܪܐ̣ ܡ̇ܢ ܡܬܓܕܦ̇ ܂ ܝ ܐܬܓܙܪ ܠܗ ܫܘܒܩܢܐ ܥܠ ܓܘܕܦܐ̈ ܕܥܠܘܗܝ̇ ܂ ܐܝܟ
JacSer:Epist ܕܒܨ̇ܐ ܠܝܠܕܐ ܠܐ ܡܬܒܨܝܢܐ̣ ܂ ܠܝܬ ܝܝ ܒܢܦ ܂ ܫܗ ܕܘܡܪܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܘܡܪܐ ܂ ܬܬܡܠܐ ܕܘܡܪܐ̣ ܕܐܝܬܘXܝ ܡܫܝܚܐ ܂
JacSer:Epist ܕܓܒ̇ܐ ܠܗ ܫܬܩܐ̣ ܂ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܝܟ ܕܣܢ̣ܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܒܝܟ ܡ̇ܢ ܐܝܝ̇ܟܡܗ ܘܢܥܩܘܪ ܠܡܐܢܐ 3ܫܦܝܪܐ ܕܩܐܡ ܒܗ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ
JacSer:Epist ܕܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܒܥ̣ܝܬ ܂ ܫܘܐܠܐ̈ ܕܝܢ ܕܣܝܡܝܢ̈ ܒܐܓܪܬܟ ܡ̇ܢ ܂ ܟܘܠ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܡܬܝܗܒܢ ܠܟ ܗܠܝܢ ܕܒܥܝܬ ܂ ܒܐܝܕܝ̈
JacSer:Epist ܕܗܘ̇ܐ ܠܗ ܥܢܝܕܐ ܘܡܪܗܒܐ ܠܗ ܥܩܬܐ ܕܚܒܝܒܗ̣ ܂ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܩܒܝܠ ܕܪܐ̈ ܘܡܬܝܒܠ ܨ ܂ ܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܕܚܣܝܢ ܝ 2ܡܢܝ ܂ ܟܠܗܝܢ ܝܪ ܂ ܥ 30ܐܢܐ ܂ ܠܡܢܐ 31 ܝ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ Xܝ ܐܢܐ ܝ ܂ 2ܘܡܛܠ ܐܝܕܐ 27ܡܪܫܠ ܐܢܐ ܆ ܐܚܘܒܝ X ܂ 2ܙ X ܡܢ
JacSer:Epist ܕܛܥܝX ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܝ ܘܡܙܠܗ̇ܙܐ̣̈ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܢܝܚܘܗܝ̈ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܂ ܥܠ ܗܢܐ̣ ܡܢ̣ܘ ܢܬܬܟܠ ܂ ܐܠܐ