simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ¹⁰ܕܡܦ̇ܣ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܕܐܝܢܘ ܇ ܡܚ̇ܘܐ ܓܝܪ ܕܪܚ̇ܡ ܡ̇ܢ ܇ ܒܕ ܗܘ ܡ̇ܠܦ ܠܢ ܕܢܩ̇ܪܒ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܫܘܒܩܢܐX ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܟܕ ܚܛܝܐ ܗܘ ܒܥܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܇ ܡܚܕܐ ܙܕܝܩܐ ܠܗ ܢܩܪܐ ܇ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܗܢܘ ܨܒܝܢܗ· ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܒܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܢܫܒܘܩ . 34ܕܠܗܢܐ
IsaacNin:memColl ܕܫܘܡܠܝܐ ܝ8 ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ³²ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ· ܡ̇ܢ 18 Xܕܒܐܝܕܝ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ³¹ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܘܕܥܢ . ܕܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܠܐܢܫ ܠܐ ܬ̇ܚ̣ܒ ܘܬܣܢܐ . ܐܠܐ ܠܗ ܕܝܢ ܠܩܢܘXܗ ܐ̇ܚ̣ܒ ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܠܘܬܟ ܓܕܫܐ ܐܚܝܕ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܀ 26ܡܢ ܙܢܘܗܝ̈
IsaacNin:memColl ܕܥܬܝܕ ܇ mܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܕ̇ܝܢܐ ܘܠܘ ܟܐܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܇ ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܗܘܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܡܬܚ̇ܫܚܐ . ܒܕ ܒܥܠܡܐ
IsaacNin:memColl ܛܟܣܐ ܐܢܝܢ ܕ ܓܠܝܢܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܇ ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ¹⁹ ܡ̇ܢ ܇ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܗܠܝܢ
IsaacNin:memColl ܠܐ ܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗܠܝܢ ܕܪܘܚ ܢܬܒ̇ܣܡ· ܟܕ ܡ̇ܢ ܇ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܪܘܚܐX ܕܢܣܒ ⁷⁹ܠܐ ܡܫܟܚ . 30ܠܦܘܠܘܣ
IsaacNin:memColl ܕܢܨ̇ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܗܝ . 20ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܢܬܬ̇ܐܪ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܓܡܪܢ̈ ܇ ܘܗܝ ܒܠܥܕܝܗܝܢ ܠܐ ܢ̇ܗܪܐ ܘܡܬܚ̇ܝܠܐ ܇ ܗ̇ܝ
IsaacNin:memColl ܟܕ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܚ̇ܦܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܐܬܝܢ̈ ܠܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ܇ ¹⁰ܘܟܕ ܡܣ̇ܟܠ ܠܐ ܡܪ̇ܦܐ ܠܗ ܚܢܢܗ ܕܢܬܦܪܣܐ . ܒܪܘܪܒܬܐ̈
IsaacNin:memColl ܕܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚ ܇ ܥ̇ܢܐ ܗܘܢܐ ܒܟܠܙܒܢ . ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܥܠ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܫܐܠܘ ³¹ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܬܝܗܒܐ ܠܟܘܢXX ܀ 51ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ²ܣܥܘܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܦܓܪܐ· ܨܘܡܐ ܇ ܬܫܡܫܬܐ ܇ ܙܕܩܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܕܘܟܬ ܦܫܐ ܡܡ̇ܠܝܐ ܠܟܠܗ̇ ܓܘܫܡܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ . ܕܘܒܪܐ̈
IsaacNin:memColl ܕܒܗ ܒܥܒ̇ܕܐ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܟܕܘ ܘܒܐܝ . Xܝ̇ܗܘܢ ܣܝܡ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܦܝܣܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܘܒ̇ܥܝܢ ܚܘܣܝܐ ܐܦ ܥܠ ܡܝ̇ܬܐ ܀ 20ܘܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܇ ܠܐ ܕܝܢ ܢܣܦܩ ܠܬܘܕܝܬܐ . ܠܐ ܡܡܫܚܘܬ ܪܒܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ ܪܙܪܩ ܇ ܡܢܘ ܢܘܕܐ . ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ
IsaacNin:memColl ܕܥܢܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ]ܗܢܘܢ ¹¹[ܕܝܢ ܇ ܠܡܦܗܝܘ ܒܢܦܫܐ X5 ܡ̇ܢ ܇ Xܘܚܫܐ ܘܡܘܟܟܐ ⁸ܘܗܪ ܓܐ⁹ ܕܒܡܝܬܪܬܐ ܀ ¹̈⁰ 3ܙܢܘܗܝ̈
IsaacNin:memColl ܕܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܇ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܒܝܕ ܐܪܙܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܠܘܬܗ· ܐܝܟ ܥܘܩܒܐ ܕܐܪܙܝ̈ ܟܝܢܗ . X4 17ܟܝܢܐ
IsaacNin:memColl ܕܡܢܚ ܒܗܘܢ ܪܝܫܐܝܬ76X ¹⁷ Xܡܪܐ ܟܠ ¹⁸ܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܣܝܡܝܢ ܕܥܕܬܐ ܇ ܘܥܡ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܠܗܝ̇ܐ ܡܚ̇ܠܛܝܢ· ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܟܡܐ X1 ܕܡ̇ܨܝܐ ܠܥܠܠܬܐ̈ ܢܟ̇ܣܐ ܇ ¹⁰ܘܟܕ ܡܣ̇ܟܠ ܠܐ ܡ̇ܢ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܫܡܥ ܀ 24ܕܚܕ ܚܛܐ ܠܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܚܛܝܐ . ܒܣܝܡ ܠܗ
IsaacNin:memColl ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܛXܘXܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܣܒ ܠܐ ܢܥ̇ܩܒ ܐܢܫ ܇ ܕܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܕܢܘܕܐ ܐ ܚܝܠܗ . ܗ̇ܝ
IsaacNin:memColl ܇ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܒܡܥܠܝܘܬܐ ¹¹ܕܟܝܢܗ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܇ ܡܛܠ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܫܗX . ܒܟܠ ܕܘܟ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܪܚܝܩ . ܗ̇ܝ
IsaacNin:memColl ܕܠܦܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܇ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕ ܐܪܙܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܝܝ ܟܠ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܪܚܝܡܝ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܒܕ ܐXܟ