simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܠܦܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܇ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕ ܐܪܙܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܝܝ ܟܠ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܪܚܝܡܝ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܒܕ ܐXܟ
IsaacNin:memColl ܕܡܢܚ ܒܗܘܢ ܪܝܫܐܝܬ76X ¹⁷ Xܡܪܐ ܟܠ ¹⁸ܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܣܝܡܝܢ ܕܥܕܬܐ ܇ ܘܥܡ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܠܗܝ̇ܐ ܡܚ̇ܠܛܝܢ· ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܠܓܘ ܡܢ ܥܪܦܠܐX ܕܝܕܥܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܥܠ ܇ ܘܝܕܥ ܚܝܠܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܘܣ ܇ ܕܐܩܝܡܢ ܘܐܣܩܢ ܘܐܘܬܒܢ ܥXܗ ܒܫܡܝܐX . ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ
IsaacNin:memColl ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܣܬܒܠܝܢ ܇ ܢܩܝܦ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܘܒܒܐ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕ̇ܢܚ ܒܐܢܫ ܀ 26ܠܢܣܝܘܢܐ̈